САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ САСТАНКА  ОДРЖАНОГ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА  У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Поштоване колегинице и колеге,

 Обавештавамо Вас да су представници Адвокатске коморе Београда дана 08.12.2022.године одржали састанак са представницима Министарства финансија поводом измене  Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (сл. гласник РС бр. 94/2019, 96/2019 – испр. 156/2020).

Од стране Министарства финансија је предложено да се Уредба измени на тај начин што ће се продужити важење Уредбе  закључно за 2023.годину,  чиме ће се обезбедити да у случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза  утврђени износ основице повећа за више од 10%  у односу на износ утврђен  за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне  износ који је у складу са новим начином обрачуна.

Овакво решење је предложено као једино могуће због кратког рока до истека важења постојеће Уредбе.

Такође, договорено је да се у току следеће године обаве састанци на којима ћемо заједнички покушати да нађемо решења за измену критеријума и елемента за паушално опорезивање, који су уочени као проблем и који се посебно односе на новоуписане адвокате.

Договор је да Адвокатска комора Беогада у току следеће године буде у сталној комуникацији са Министарством финансија, те да се прате  тенденције а које се посебно односе на инфлацију,  као и сви други проблеми који утичу на пословања адвокатуре као професије, како би се нашло  свеобухватније и трајније решење.

Одлука УО АК Београда број 10357/2022 од 14.12.2022.године

АДВОКАТСКА КОМОРА  БЕОГРАДА

О Д Л У К А