ДОПИС ГРАДУ БЕОГРАДУ СА ЗАХТЕВОМ ДА СЕ АДВОКАТИМА И АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА ОМОГУЋИ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

ГРАД БЕОГРАД – Г-ДИНУ ГОРАНУ ВЕСИЋУ, ЗАМЕНИКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Поштовани г. Весићу,

Имајући у виду да је најављено окончање ванредног стања и нормализација јавног превоза у Граду Београду почев од 08.05.2020.године, али тако ће у првој фази коришћење градског превоза бити омогућено само запосленим лицима, обраћам Вам се благовремено како би код доношења одлуке о начину коришћења градског превоза узели у обзир и следеће чињенице:

У Београду живи и ради 4.900 адвоката и 3.500 адвокатских приправника – чланова АК Београда. Они се баве заштитом права грађана и своје активности обављају не само у адвокатским канцеларијама, већ и пред судовима, тужилаштвима и органима државне управе у чије просторије морају приступати у оквиру обављања свог посла, а да би у ове просторије приступали морају користити и градски превоз.

Адвокат је физичко лице које самостално обавља делатност и није формално у радном односу. Статус адвоката стиче се уписом у именик АК Београда и доказује овереном адвокатском легитимацијом, која представља јавну исправу. Адвокатски приправници имају закључене уговора са адвокатима код којих су на приправничкој пркаси и на основу закљученог уговора тече им приправнички стаж, при чему неки приправници закључују уговор о раду на одређено време, а већина уговор о волонтерском раду. Статус адвокатског приправника доказује се овереном легитимацијом, која представља јавну исправу.

Адвокатура је самостална и независна служба пружања правне помоћи грађанима, без које је рад правосуђа незамислив. Због тога је неопходно обезбедити да адвокати и адвокатски приправници у погледу коришћења градског јавног превоза буду у потпуности изједначени са свим запосленим лицима.

Адвокати немају свог послодавца, већ само властодавца – своје клијенте. АК Београда није послодавац својим члановима и не може им издавати радне налоге којима би се доказивао радни статус адвоката и адвокатских приправника. Једини доказ активног статуса адвоката јесте његова легитимација која као јавна исправа мора бити довољан доказ да је неко лице пословно ангажовано, због чега му је коришћења јавног градског превоза неопходна претпоставка да обави своје редовне послове обавезе.

У том смислу, предлажем да приликом уређивања режима јавног превоза у Београду почев од 08.05.2020.године, свим адвокатима и адвокатским приправницима буде омогућено коришћење јавног превоза уз важећу БУС-ПЛУС картицу (да су платили карту), поштовање свих прописаних заштитних мера (да поседују маску и рукавце) уколико располажу овереном адвокатском/приправничком легитимацијом (којом јавном исправом доказују статус адвоката/адв.приправника – уместо поседовања радног налога).

Предлажем да у оквиру својих надлежности предузмете све потребне кораке како би коришћење јавног превоза у Београду почев од 08.05.2020.године било омогућено и свим адвокатима и адвокатским приправницима, уз презентовање легитимације, плаћање карте и поштовање неопходних мера заштите.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПИС ГРАДУ БЕОГРАДУ СА ЗАХТЕВОМ ДА СЕ АДВОКАТИМА И АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА ОМОГУЋИ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА