СУДСКА ПРЕСУДА О НИШТАВОСТИ ИЗБОРА У АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА ОДРЖАНИХ 10.06.2017.ГОДИНЕ

                                                 С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавамо јавност да су првостепеном пресудом Вишег суда у Београду П1.140/17 од 22.05.2019.године усвојени сви тужбени захтеви тужиоца Нинковић Драгана којим је тражено да се пониште све изборне радње и све одлуке донете у изборном поступку за носиоце функција и чланове органа АК Београда – који је спроведен 10.06.2017.године.

У пресуди Вишег суда у Београду се наводи:

-„Суд је нашао да су ништаве све одлуке донете од стране нелегитимних органа АК Београда поводом одржавања скупа адвоката дана 10.06.2017.године који је такође назван Изборном скупштином и то одлука Изборне комисије АКБ бр.1806/2017 од 26.05.2017.године о утврђивању јединственог бирачког списка адвоката који имају право да бирају на изборној скупштини 10.06.2017.године, одлука Изборне комисије АКБ бр.1818-1-1/2017 од 30.05.2017. године о утврђивању листе кандидата за избор носилаца функција и чланова органа АКБ који имају право да буду бирани на изборној скупштини 10.06.2017.године са листама кандидата које су саставни део ове одлуке, одлука Скупштине АКБ од 10.06.2017.године о потврђивању листе кандидата за избор носилаца функција и чланова органа АКБ, одлука Изборне комисије АКБ бр.1827/2017 од 14.06.2017.године о утврђивању резултата гласања на изборној скупштини 10.06.2017.године и решење Верификационе комисије бр.1828/2017 од 19.06.2017.године о потврди мандата носиоца функција и чланова органа“

„Суд је нашао да су све ове одлуке ништаве јер су донете на и поводом скупа који је сазван супротно прописима, обзиром да је одлука о сазивању Изборне скупштине донета од стране Управног одбора који је одлучивао без кворума пошто је од 10 присутних чланова, законито право гласа имало само 6 чланова, јер је председнику коморе адв.Слободану Шошкићу поништен мандат пресудом П.21058/10 од 08.11.2011.године која је постала правоснажна 16.12.2011.године, док је пресудом Вишег суда у Београду П.21323/10 од 19.09.2016.године која је постала правоснажна 21.12.2016.године утврђена ништавост одлуке о избору чланова Управног одбора адв.Радослава Недића, адв.Марка Ницовића и адв.Биљане Кајганић.

-„Како на седници од 20.03.2017. Управни одбор АКБ није имао потребан број од најмање 8 присутних чланова за доношење одлука, ништава је одлука о сазивању Изборне скупштине за 10.06.2017.године па су самим тим ништаве и све касније одлуке које су донете у вези са спровођењем и утврђивањем резултата избора на скупу адвоката дана 10.06.2017.године“

– „У условима непостојања прописног састава Упавног одбора АКБ, након правоснажности пресуда Вишег суда у Београду П.бр.21058/10 од 08.11.2011.године и П.бр.21323/10 од 19.09.2016.године, једино је Скупштина АКБ као највиши орган Коморе могла да преузме овлашћења Управног одбора и у том циљу донела све законите одлуке о сазивању Изборне скупштине за 13.05.2017.године и спровођењу изборног поступка за све органе АКБ.“

У пресуди Вишег суда у Београду се наводи:

-„Суд је нашао да председник коморе нема овлашћење да одбацује иницијативе предлагача, а у конкретном случају иницијативу за сазивање Ванредне скупштине коморе поднело је 576 адвоката, односно више од 10% као што је предвиђено Статутом, те је у овом делу усвојио тужбени захтев“

-„Суд је нашао да је одлука о сазивању Ванредне скупштине АКБ за 08.04.2017.године донета у потпуности у складу са овлашћењима предлагача предвиђеним у чл.18.ст.6.Статута. Будући да су предлагачи сазивањем Ванредне скупштине АКБ у свему поступили у складу са одредбама статута, суд је нашао да је ништава наведена одлука председника коморе којом је одлука о сазивању Ванредне скупштине поништена“

-„Суд је нашао да је у моменту сазивања Изборне скупштине за 13.05.2017.године од стране Ванредне скупштине одржане дана 08.04.2017.године, Управни одбор био у непрописном саставу односно број чланова Управног одбора био је смањен и недовољан за одлучивање услед правоснажности две пресуде Вишег суда у Београду и то пресуде П.21058/10 од 08.11.2011.године која је постала правоснажна 16.12.2011.године и пресуде П.21323/10 од 19.09.2016.године која је постала правоснажна 21.12.2016.године, а на основу којих одлука је четворо чланова Управног одбора престао мандат“

-„Суд је нашао да је Ванредна скупштина као највиши орган коморе коме одговарају и председник коморе и Управни одбор, имала право да образује Изворну комисију и сазове Изборну скупштину, без обзира што такво овлашћење није изричито прописано Статутом АКБ, па је тако и пуноправна одлука Изборне комисије о утврђивању бирачког списка за изборе 13.05.2017.године а ништава одлука председника коморе о поништавању ове одлуке.“

-„Из истих разлога ништаве су и одлуке Управног одбора АКБ и то одлука бр.1654-1-2/2017 од 15.05.2017.године о поништају одлуке Изборне комисије АКБ о утврђивању резултата гласања за избор носилаца функција и чланова органа бр.1458/17-10 од 13.05.2017.године и одлука бр.1668-1-1/2017 од 19.05.2017.године о поништају решења Верификационе комисије АКБ о потврђивању мандата изабраних носилаца функција и чланова органа на изборима одржаним 13.05.2017.године“

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА ОД 10.07.2019.

ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА 18 П1 број 140/18