“НОВИ СИСТЕМ ПАУШАЛНОГ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТА – АНАЛИЗА ЕФЕКАТА” ТРИБИНА АК БЕОГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 15.10.2019. ГОДИНЕ У 17,00 У АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ У БЕОГРАДУ ДЕЧАНСКА 13Поштоване колеге,

Министарство финансија доставило је АК Србије на мишљење Предлог уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, која прописује потпуно нови систем паушалног опорезивања адвоката. Одмах по пријему предлога ангажован је експерт коме је дат задатак да анализира ефекте новог система паушалног опорезивања. На седници одржаној 02.10.2019. Управни одбор АК Србије је образовао радну групу за пореско питање коју чине сви председници комора у саставу АК Србије. На састанку одржаном 08.10.2019. радна група АКС је сагледала експертску анализу ефеката новог система паушалног опорезивања и једногласно заузела став да нови систем садржи значајно више предности него недостатака и да концепцијски представља квалитетно решење које дугорочно уређује питање паушалног опорезивања адвоката на транспарентан, правичан и предвидив начин.

У прилогу се можете упознати са Предлогом уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и са Анализом ефеката новог система паушалног опорезивања, коју је сачинио ангажовани експерт.

АК Београда позива све адвокате да 15.10.2019.године у 17,00 часова присуствују трибини под називом „Анализа ефеката новог система паушалног опорезивања“ која ће се одржати у сали Адвокатске академије у Београду, Дечанска 13. Панелисти трибине биће чланови радне групе за пореска питања АКС и ангажовани експерт, а могућност активног учешћа у дискусији имаће сви присутни. Циљ трибине је да се разјасне детаљи новог концепта паушалног опорезивања адвоката и да се сагледају све предности и сви недостаци предложених решења.

У протеклих 5 година (2014-2019) висина паушалног пореза адвокатима је била замрзнута у номиналном износу и поред измена економских параметара. Није реално очекивати да овакво стање остане заувек и да 2023.год. адвокати плаћају порез у висини која је замрзнута 2013.године. Због тога је нова Уредба нешто очекивано и представља резултат комуникације са Министарством финансија у протеклом периоду – у оквиру које су дефинисани јасни циљеви који се желе постићи:

– да се успостави дугорочан и предвидив систем паушалног опорезивања у којем адвокати не би више на крају сваке године ишчекивали колико ће им бити повећане пореске обавезе

– да се висина пореских обавеза утврђује на основу јасних и проверљивих критеријума

– да поступак утврђивања висине пореске обавезе буде поједноставњен и транспарентан –  тако да се искључи сваки волунтаризам пореских инспектора и дискрецију у примени критеријума

– да висине пореских обавеза адвоката буду правичне тако да сви адвокати у истој ситуацији плаћају пореске обавезе у истој претпостављеној висини

-да повећање обавеза не буде знатно и да „излазак из петогодишње хибернације“ буде постепен, како би адвокати унапред знали колико ће им се обавезе увећати у наредном периоду

Након анализе ефеката предлога уредбе можемо констатовати да су дефинисани цињеви остварени и да се уредбом успоставља систем опорезивања који ће бити једнак за све, тако што нас враћа у економску стварност и уједначава пореске обавезе адвоката са исте општине/града. Нови систем предвиђа поједностављен начин утврђивања висине пореске обавезе – на основу јасних елемената дефинисаних самом Уредбом чиме је отклоњен могућ утицај интерних упутстава Пореске управе на начин примене критеријума у поступку утврђивања висине пореских обавеза. Активност пореских инспектора своди се на примену одредби Уредбе кроз програмску апликацију што искључује сваки волунтаризам и дискрецију у поступку одређивања висине пореских обавеза.

Нов модел паушалног опорезивања више не познаје групе обвезника већ сваку делатности сагледава посебно.Полазна основица се добија када се просечна месечна зараде у општини/граду помножи са бројем запослених и подели са бројем становника у тој општини/граду. Оваква основица представља израз реалне економске моћи општине/града и имаће за последицу да у наредне четири године пореске обавезе адвоката у највећој мери порасту у Београду и Новом Саду, јер су и објективне могућности зараде адвоката у овим градовима највеће. На другој страни пореске обавезе свим осталим адвокатима у Србији ће или остати исте или ће се смањити, имајући у виду да је и могућност зараде знатно мања, што је принципијелно гледано –  правично.

Повећање пореских обавеза у Београду износиће у просеку од 3.000 – 6.000 РСД  за четири године у зависности од градске општине, при чему ће постојати заштитни механизам према којем висина пореске обавезе у периоду од 2020 – 2023 може порасти максимално до 10% годишње. Међутим, 2023. године пореске обавезе се морају ускладити са Уредбом, а након тога евентуално повећање може наступити само у случају повећања бруто зараде по запосленом у општини/граду.

               У циљу уједначавања висине пореских обавеза свих адвоката са исте општине/града нови систем умањује пореске олакшице приликом отпочињања бављења адвокатуром и по времену трајања и по висини, као и пореске олакшице на крају каријере по висини. Ова промена одразиће се превасходно на младе колеге које почињу да се баве адвокатуром након 2020.године и старије колеге које почињу да се баве адвокатуром након пензионисања. Реално је очекивати да ће ово умањење резултирати смањењем броја нових адвоката, јер се умањују стимулативне пореске олакшице код отпочињања бављења адвокатуром тако што се период од првих 5 година скраћује на прве 3 године и тако што је уместо пореског умањења од 50% сада прописано умањење од 20% за прву годину, 15% за другу годину и 10% за трећу годину. Једино колеге које су млађе од 30 година имају укупно умањење од 50% за прву годину, 45% за другу годину и 40% за трећу годину, јер је у интересу професије да се обнавља из реда младих – каријерних адвоката који су изабрали адвокатуру за свој једини животни позив. Коначно, реално је очекивати да ће и смањење пореске олакшице за колеге старије од 60 година – са досадашњих 50% на 30%, одвратити одређени број старијих колега да почињу да се баве адвокатуром након остварења права на старосну пензију, док ће адвокати који су остварили дугогодишњу каријеру у адвокатури свакако бити у стању да поднесу ово умањење олакшице, макар и кроз старосну пензију коју су у међувремену остварили.

Како је један број колега који је уписан пре 10-так година у протеклом периоду сукцесивно остварио и олакшице по садашњем моделу опорезивања (50% у првих пет година) и погодност да им пореске обавезе потом буду замрзнуте у протеклих пет година (50% у наредних пет година) што је имало за последицу да у протеклој деценији плаћају порез у минималном износу, реално је очекивати да ће им у наредном периоду пореске обавезе бити повећане за више од 6.000 РСД како би се изједначиле са обавезама које плаћају остале колеге који у моменту замрзавања пореских обавеза нису остваривали никакве олакшице. Међутим, и ово повећање биће постепено и распоређено у наредном периоду од четири године.

 ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА

Предлог уредбе за паушално опорезивање 25092019

Паушално опорезивање адвоката – Оливер Андрун 08.10.2019_

ППТ паушално опорезивање адвоката