ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОК МАРТ 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОKАТСKОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОK МАРТ 2020.
Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита пред комисијом Адвокатске коморе Београда у МАРТОВСКОМ  испитном року заказан за   СРЕДУ   25.03.2020.године у 15,00 часова.
Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита са следећом документацијом доставите најкасније до ПЕТКА  20.03.2020. године. до 14.00 часова
Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :
– захтев за пријаву адв.испита (у слободној форми )
– оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету (не старије од 3 месеца)
-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )
НАПОМЕНА:
Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОKАТУРИ су :

1.    Устав Републике Србје („Службени гласник РС“ 98/2006)

2.    Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС ) објављен на сајту АKБ;

3.    нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018) објављен на сајту Адвокатске коморе Београда ;

4.    Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) објављен на сајту Адвокатске коморе Србије ;

5.    Универзална декларација Уједињених нација о људским правима ;

6.    Kонвенција за заштиту људских права и основних слобода ( Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори ) ;

7.    Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима „Службени лист СФРЈ“ 7/1971 ) ;

8.    Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаних у Хавани од 27.08. до 07.09.1990.г.

·         правни извори из тачке 5, 6, 7 и 8, објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
Правни извори за питања из испитне области ЕТИKЕ АДВОKАТА су :

1.    Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) којИ је објављен на сајту Адвокатске коморе Београда;

2.    Kодекс професиналне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној седници Савета адвокатских комора Европске уније (ЦЦБЕ) 28.10.1998.г. а допуњен на пленарним седницама одржаним 28.10.1998.г. 06.10.2002.г. и 19.05.2006.г.;

3.    Препорука Kомитета министара Савета Европе од 25.10.2000.г. (2000) 21, под називом „Слобода . обављања адвокатске професије“;

4.    Међународна конвенција о заштити права одбране, донета и депонована у Адвокатској комори Париза 26.06.1987.г. којој је Савез републичких и покрајинских адвокатских комора Југославије, као правни претходник Адвокатске коморе Србије, приступио у Новом Саду 25.03.1995.г.;

5.    Принципи понашања у адвокатур и усвојени 28.05.2011.г. од стране Међународне адвокатске коморе ( ИБА) ;
• правни извори из тачке 2,3,4 и 5 објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
Правни извори за питања из области АДВОKАТСKА ТАРИФА су :

6.    Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 );

7.    Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ;
• правни извори из тачке 1 и 2 објављени су на на сајту Адвокатске коморе Београда ;
У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА НАЛАЗИ СЕ ПРАВИЛНИK О АДВОKАТСKОМ ИСПИТУ
ПРЕДСЕДНИK KОМИСИЈЕ
ЗА АДВОKАТСKИ ИСПИТ АДВОKАТСKЕ KОМОРЕ БЕОГРАДА Др Вељко Делибашић, адвокат

ПРАВИЛНИК