ОДЛУКА О ПРОТЕСТУ СА ОБУСТАВОМ РАДА АДВОКАТА ПОЧЕВ ОД 30.07.2018.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је 28.07.2018., а на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС) и члана 33. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) донео је:

 

                                                                              О Д Л У К У

Организује се протест са обуставом рада адвоката на целој територији Србије почев од понедељка 30.07.2018., због убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића, као и свих адвоката и адвокатских приправника који су у претходним годинама убијени.

Овим протестом  скрећемо пажњу јавности на ризик са којим се адвокати у Србији свакодневно суочавају у обављању своје професионалне делатности која има за циљ заштиту основних људских права и слобода и обезбеђења функционисања правде.

Овим протестом захтева се од свих надлежних државних органа да без одлагања  ставе у функцију све расположиве ресурсе како би овај злочин био расветљен, а учиниоци  били приведени правди.

Позивају се Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво и Министарство правде да се формира посебан истражни тим који би чинили представници тужилаштва, полиције и адвокатуре у циљу праћења и координисања активности које се предузимају на расветљавању овог злочина.

Током обуставе рада адвокати НЕЋЕ приступати  на  рочишта за главну расправу и главне претресе  пред судовима, НЕЋЕ приступати пред тужилаштвима у истражним поступцима и поступцима преговора око примене опортунитета или споразума о кривици, НЕЋЕ приступати пред органима управе, јавним бележницима и приватним извршитељима и НЕЋЕ приступати у полицију у преткривичним поступцима, ОСИМ у случају пријема решења о задржавању и саслушања пред судом поводом одређивања притвора.

Током обуставе рада адвокати ЋЕ достављати судовима, тужилаштвима и другим органима само поднеске и предузимати оне радње које су везане за наступање преклузивних рокова и заштите малолетних лица у случајевима породичног насиља.

Под радњама које су везане за наступање преклузивних рокова подразумевају се: подношење тужби, жалби и других писмена код којих би пропуштање рока резултирало губитком права, као и приступање на седницу већа другостепеног суда поводом жалбе у кривичном поступку, на расправу пред другостепеним судом поводом жалбе у парничном поступку и на расправу поводом тужбе у управном спору. 

 

Доставити: адвокатима преко адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, свим судовима и тужилаштвима у Републици Србије, министарствима, на огласне табле у судовима, на интернет страницама Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, средствима јавног информисања.

 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

                                                                                                      Виктор Гостиљац, адвокат

ОДЛУКА АК СРБИЈЕ

ПРЕПОРУКЕ