ПОЗИВ АДВОКАТИМА ДА ПРЕКО ПОРТАЛА „Е-ПОРЕЗИ“ ОТВОРЕ СВОЈА Е-ПОШТАНСКЕ САНДУЧИЋЕ У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ПОРЕСКА РЕШЕЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

Поштоване колеге,

Подсећамо Вас да ће се у складу са Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности  (Сл. Гласник бр.94/2019 и 96/2019) – од јануара 2020.године – достава пореских решења вршити искључиво преко електронских поштанских сандучића у које се приступа на основу Вашег сертификованог електронског потписа.

Према информацији Пореске управе адвокатима су достављена пореска решења за 2020.годину у њихове е-поштанске сандучиће. Међутим, да би приступили свом е-поштанском сандучету преко „Портала Е Порези“ морате претходно да извадите сертификовани електронски потпис.

Препоручујемо Вам да сертификовани електронски потпис извадите у било којој полицијској станици на територији Града Београда уз Вашу личну карту са чипом, на основу процедуре која подразумева само попуњавање обрасца, траје врло кратко и не подразумева никакве трошкове.

Имајући у виду да пореско решење израђује програмска апликација на основу података о обвезнику који се већ налазе у систему, за сваког адвоката се висина пореске обавезе утврђује аутоматски на основу унапред познатих критеријума и формуле – који су дефинисани у Уредби.

Како су критеријуми за опорезивање егзактни и искључују волунтаризам и дискрецију пореских органа код примене критеријума у сваком конкретном случају, не очекујемо да ће приликом доношења решења долазити до грешака у примени прописа.

Једини варјабилни елемент код обрачуна висине обавезе јесте просечна бруто зарада на нивоу града коју као податак на крају године утврђује Републички завод за статистику и овај податак је исти за све адвоката Београда. Остали елементи код обрачуна висине обавезе се разликују међу адвокатима искључиво у зависности од година бављења адвокатуром и година старости.

Сваки адвокат који уочи било какве техничке грешке у решењу или има проблема у разумевању начина примене критеријума може се обратити комори како би отклонио насталу дилему или избегао евентуалне последице које могу настати на основу обрачуна нетачних података.

Адвокатска комора Београда