Propisi

ZAKON O ADVOKATURI

Zakon o advokaturi dokument 1

ADVOKATSKA TARIFA

I OPŠTE ODREDBE ČLAN 1

Ovom tarifom određuju se nagrade i naknade troškova za rad advokata. Visina nagrade odrećuje se brojem poena za pojedine radnje, procentualno od vrednosti predmeta i radnje i paušalno u određenim advokatskim tarifama.

ADVOKATSKA TARIFA 2023

TABELARNI PREGLED ADVOKATSKE TARIFE 2023

ADVOKATSKA TARIFA 2012

TABELARNI PREGLED ADVOKATSKE TARIFE  2012

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA A. UVODNA PRAVILA I PRAVILA O KODEKSU 1.

Kodeks profesionalne etike advokata ( u daljem tekstu: Kodeks ) skup je pravila o dužnostima i pravima advokata, zasnovanih na posebnoj vrsti i kodeksu.

KODEKS

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

STATUT  ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Potrebna vam je pomoć