ОБАВЕШТЕЊЕ О УВОЂЕЊУ “ЕКО ТАКСЕ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВОЂЕЊУ “ЕКО ТАКСЕ”

Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину („Сл.гласник РС“ 86/2019 и 89/2019) уведена је обавеза за сва правна лица и предузетнике који обављају неку од делатности из Прилога Уредбе, да најкасније до 31.07.2020.године поднесу пријаву органу јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода. У Прилогу Уредбе  наведени су и „правни послови“ – шифра 69.10, због чега обавештавамо адвокате о обавези подношења ове пријаве.

Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника, утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде, а под претежном делатношћу у смислу одредбе чл.2.ст.2.Уредбе, сматра се делатност која је регистрована код АПР, као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђење накнаде.

Донетом Уредбом, измењена је Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења („Сл.гласник РС“ 29/2019 и 55/2019), према којој су обвезници плаћања накнаде били само правна лица и предузетници који утичу на животну средину, а критеријуми за одређивање активности су били: емисија загађујућих материја и производња, односно одлагање опасног отпада. Сматрамо да нова Уредба није у сагласности са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ 95/18), јер адвокати не обављају активности које утичу на животну средину, па према чл.134.ст.1.тач.1) овог закона не могу бити обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Због тога ће АК Србије поднети иницијативу за оцену уставности и законитости ове Уредбе, као и захтев Влади РС за измену донете Уредбе.

У прилогу овог обавештења достављамо: Уредбу, Прилог уредби и Образац пријаве.

АК Београда

УРЕДБА

ПРИЛОГ УРЕДБЕ

ПРИЈАВА