ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

У складу са одредбом чл.6 Правилника о адвокатском испиту обавештавамо све заинтересоване кандидате да пријаве за полагање адвокатског испита у ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. године могу поднети Адвокатској комори Београду до ПЕТКА 15.09.2023. године.

Информације о термину адвокатског испита и распореду полагања пријављених кандидата у ОКТОБАРСКОМ испитном року 2023. године биће истакнуте на интернет страници Адвокатске коморе Београда  https://akbgd.org.rs/advokatski-ispit/ најкасније до 29.09.2023. године.

Адвокатски испит пред испитном комисијом Адвокатске коморе Београда одржава се у ул.Дечанска бр.13 Београд, у Сали за састанке Адвокатске коморе Београда и Адвокатске коморе Србије која се налази на међуспрату између првог и другог спрата.


Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :


–захтев за пријаву адвокатског испита (формa пријаве доступна на сајту)
–оверена фотокопија дипломе правног факултета / уверења о дипломирању на правном
факултету (не старије од 3 месеца)
-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3
месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује
чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање
адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, а за накнадно полагање 5.850
динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда ( 200-
2359850101862-45 )НАПОМЕНА:


*Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОKАТУРИ су :


1. Устав Републике Србје („Службени гласник РС“ 98/2006);
2. Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС )
3. Нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018)
4. Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013)
5. Универзална декларација Уједињених нација о људским правима;

6. Kонвенција за заштиту људских права и основних слобода ( Закон о ратификацији
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист
СЦГ – Међународни уговори ) ;
7. Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( Закон о ратификацији
Међународног пакта о грађанским и политичким правима „Службени лист СФРЈ“
7/1971 ) ;
8. Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених
нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаних
у Хавани од 27.08. до 07.09.1990.године;


*Правни извори за питања из испитне области ЕТИKЕ АДВОKАТА су :


1. Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 и 159/2020-одлука
УС )
2. Kодекс професиналне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној седници
Савета адвокатских комора Европске уније (ЦЦБЕ) 28.10.1998.г. а допуњен на
пленарним седницама одржаним 28.10.1998.г. 06.10.2002.г. и 19.05.2006.г.;
3. Препорука Kомитета министара Савета Европе од 25.10.2000.г. (2000) 21, под
називом „Слобода . обављања адвокатске професије“;
4. Међународна конвенција о заштити права одбране, донета и депонована у
Адвокатској комори Париза 26.06.1987.г. којој је Савез републичких и покрајинских
адвокатских комора Југославије, као правни претходник Адвокатске коморе Србије,
приступио у Новом Саду 25.03.1995.г.;
5. Принципи понашања у адвокатури усвојени 28.05.2011.г. од стране Међународне
адвокатске коморе ( ИБА) ;


*Правни извори за питања из области АДВОKАТСKА ТАРИФА су :


1. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“
121/2012 );
2. Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ;

Правни извори за припрему адвокатског испита објављени су на сајту Адвокатске коморе Београда https://akbgd.org.rs/advokatski-ispit/

ПРЕДСЕДНИK KОМИСИЈЕ
ЗА АДВОKАТСKИ ИСПИТ

АДВОKАТСKЕ KОМОРЕ БЕОГРАДА