Uz zahtev kandidat dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje ispita i to:

NAKNADA ZA POLAGANJE ADVOKATSKOG ISPITA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora AK Srbije utvrđuje se visina naknade za polaganje advokatskog ispita u visini naknade za polaganje pravosudnog ispita i to u iznosu od:

Uplata troškova polaganja ispita vrši se na poslovni račun Advokatske komore Beograda kod Poštanske Štedionice A.D. Beograd: 200-2359850101862-45

ZAHTEV ZA PRIJAVU

ZAHTEV ZA PRIJAVU- NAKNADNO POLAGANJE

ZAHTEV ZA PRIJAVU – PONOVNO POLAGANJE

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ADVOKATSKOG ISPITA

PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU

ODLUKA O IZMENAMA PRAVILNIKA 2013.GODINE

USTAV REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON O ADVOKATURI

STATUT ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA 1948

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

ZAKON O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNOG PAKTA O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA

OSNOVNI PRINCIPI O ULOZI ADVOKATA 8. KONGRES UN

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA

KODEKS ADVOKATSKE ETIKE EVROPSKE UNIJE

PREPORUKA KOMITETA MINISTARA SAVETA  EVROPE- SLOBODA OBAVLJANJA ADVOKATSKE PROFESIJE

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O ZAŠTITI PRAVA ODBRANE

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA ZA RAD ADVOKATA 2023

TABELARNI PREGLED ADVOKATSKE TARIFE 2023

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA ZA RAD ADVOKATA 2012

TABELARNI PREGLED ADVOKATSKE TARIFE 2012

Potrebna vam je pomoć