ПОЗИВ СВИМ АДВОКАТИМА И АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА АК БЕОГРАДА ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.03.2019.ГОДИНЕ УСКЛАДЕ СВОЈЕ БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА, СТАТУТА И КОДЕКСА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАБРАНУ БАВЉЕЊА ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ НЕСПОЈИВИ СА АДВОКАТУРОМ

Поштоване колеге,

Одредбом члана 83. став 1. тачка 9. Закона о адвокатури („Сл.гласник РС“ бр.31/2011 и 24/2012 – одлука ОУС)  и одредбом чл.244. ст.1.тач.9. Статута Адвокатске коморе Србије (Сл.гласник РС бр.85/2011, 78/2012 и 86/2013) прописано је да „адвокату престаје право на бављење адвокатуром у случају заснивања радног односа ван адвокатуре, уписа у регистар предузетника, стицања статуса статутарног заступника, именовања за директора или председника управног одбора у правном лицу, избора или именовања за члана или председника извршног одбора банке, именовања за заступника државног капитала или за прокуристу – од дана заснивања радног односа, уписа у регистар, именовања или избора“.

Одредбама чл.83.ст.5.Закона о адвокатури и чл.244.ст.7.Статута АК Србије прописано је да се „одредбе овог члана сходно примењују и на адвокатске приправнике“.

Одредбом чл.244.ст.3-6 и чл.245.ст.2-4.Статута АК Србије уређен је поступак доношења одлуке у испуњености услова за брисање из именика адвоката и решења о брисању из именика адвоката, а одредбом чл.246.ст.1 и 3.Статута АК Србије уређен је поступак доношења решења о брисању из именика адвокатских приправника.

Одредбом чл.243.Статута АК Србије прописано је да „адвокат не сме да се бави пословима који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре“ као и „неспојиви послови са угледом и независношћу адвокатуре су и послови посредовања у промету роба и услуга, стечајног управника, ликвидационог управника, судског вештака, судије, јавног тужиоца, јавног правобраниоца, јавног бележника, приватног извршитеља или послови у чијем обвављању може доћи до сукоба интереса“

Одредбом чл.11 Кодекса професионалне етике адвоката бр.84-6/2012 од 11.02.2012. године прописано је: „адвокат се не може бавити пословима који нарушавају значај и углед адвокатуре“, „адвокат не сме да прихвати послове и звања који би га довели у подређен положај, навели на некритичко извршавање туђих налога или његов рад условљавали таквом врстом обавеза или погодности које би угрозиле његову самосталност и независност“ и „неспојиво је са адвокатуром истовремено обављање било које друге професије и делатности, изузев у области науке, књижевности, уметности, публицистике, правног образовања, посредовања, хуманитарног рада, преводилаштва и спорта“.

Из напред наведених одредби Закона и Статута јасно произилази да адвокат не може бити у радном односу ван адвокатуре, као и да адвокат не може бити предузетник, статутарни заступник, директор или председник Управног одбора у правном лицу, члан или председник Извршног одбора банке, заступник државног капитала, прокуриста, посредник у промету роба или услуга, стечајни управник или ликвидациони управник, јер су ови послови прописани као неспојиви са адвокатуром.

Из напред наведених одредби Кодекса произилази да је уз адвокатуру могуће обављати другу професију или делатност само у области науке, књижевности, уметности, публицистике, правног образовања, посредовања, хуманитарног рада, преводилаштва и спорта.

Имајући у виду напред наведене норме које уређују адвокатску професију, Управни одбор АК Београда је на седници одржаној дана 25.12.2018.године донео одлуку да се без одлагања упути писани позив свим адвокатима и адвокатским приправницима Београда у којем ће се позвати да најкасније до 01.03.2019.године ускладе своје бављење адвокатуром са напред наведеним одредбама Закона, Статута и Кодекса – тако што ће дефинитивно изабрати да ли ће се бавити адвокатуром или пословима који су неспојиви са бављењем адвокатуром, као и да се након овог датума од надлежних државних органа званично прибаве сви расположиви подаци и спроведе поступак брисања из именика свих адвоката и адвокатских приправника за које буде било утврђено да се поред адвокатире баве и неким од послова који су неспојиви са бављењем адвокатуром.

На основу напред наведеног, позивам Вас да најкасније до 01.03.2019.године ускладите своје бављење адвокатуром са одредбама Закона, Статута и Кодекса и уједно Вас обавештавам да ће Управни одбор АК Београда након овог датума спровести поступак брисања из Именика свих адвоката и адвокатских приправника за које буде било утврђено да испуњавају законске услове за престанак права на бављење адвокатуром у смислу одредбе чл.83.ст.1.тач.9.Закона о адвокатури.

 

 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                             АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                                      Југослав Тинтор, адвокат

ДОПИС