ИНФОРМАЦИЈА О ОСИГУРАЊУ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Управни одбор АКБ је донео одлуку да неће уговарати колективно осигурање адвоката преко посредника, опозвао налог за посредовање у осигурању који је био дат „Квил партнер“ доо и упутио позив за понуде осигуравајућим кућама непосредно. Најповољнија пристигла понуда је понуда „Генерали осигурања“ која износи 24,50 ЕУРА што је 30% мање од досадашње премије која је била уговорена преко посредника са „Триглав осигурањем“ и која је износила 36 ЕУРА.

Простом рачуницом могуће је утврдити да је само по основу овако уговореног осигурања на годишњем нивоу остваривана разлика од око 50.000 еура на штету адвоката Београда.

 

У јуну 2014.године бивше руководство АК Београда је једнострано раскинуло уговор са „Генерали осигурањем“ и закључило уговор најпре са „ДДОР“ а затим са „Триглав осигурањем“. Покренут је судски поступак у којем су бивше руководство и Небојша Авлијаш као пуномоћник тврдили да их уговор закључен са „Генерали осигурањем“ не обавезује, паралелно уговарајући осигурање са „ДДОР“. Међутим, овај судски поступак је правоснажно окончан у октобру 2017.године, пресудом Привредног суда у Београду П.7736/14 од 01.02.2016.године којом се усваја тужбени захтев „Генерали осигурања“ и обавезује АК Београда да исплати на име главног дуга 109.000,00 ЕУРА, на име камате 28.000,00 ЕУРА и на име трошкова поступка 5.000,00 ЕУРА.

Овај судски поступак који је водило бивше руководство кошта адвокате Београда 140.000,00 ЕУРА, што је директна последица једне непромишњене и неодговорне одлуке.

 

Имајући у виду да је пресуда којом је АК Београда обавезана да исплати „Генерали осигурању“ око 140.000,00 ЕУРА постала правоснажна и извршна у октобру 2017.године и да је уговор са „Триглав осигурањем“ истекао 01.09.2017.године, Управни одбор АКБ је донео одлуку да се плате све полисе „Триглав осигурања“ закључно са августом 2017.године и да се уђе у преговоре са „Генерали осигурањем“ у циљу вансудског поравнања, које би подразумевало одрицање од дела потраживања по основу судске пресуде и закључење уговора о осигурању на више година. Резултат преговора је Вансудско поравнање којим „Генерали осигурање“ отпушта дуг АК Београда у висини целокупне камате (28.000 ЕУРА) и 30% главног дуга (36.000 ЕУРА) – што укупно износи 64.000,00 ЕУРА, под условом да се закључи уговор о осигурању на период од четири године. Како је „Генерали осигурање“ претходно дало најповољнију понуду од 24,50 еура, закљученим вансудским поравнањем је практично преполовљена штета која настаје принудним извршењем правоснажне судске пресуде.

 

Уговорено осигурање важиће од 01.09.2017.године тако да неће бити „непокривеног периода“ осигурања, а колегама који су у међувремену уплатили премије у износу 36 ЕУРА, разлика од 12 ЕУРА биће прокњижена као авансна уплата дела полисе за наредну годину.

 

Позивамо све адвокате да доставе АК Београда своје е-маил адресе како би могли бити  благовремено информисани о свим активностима АК Београда које се односе на осигурање. Као резултат преговора полисом је покривена и груба непажња адвоката што није био случај.

 

Позивамо све адвокате да уплате премију осигурања у износу од 3.000,00 динара, јер се на тај начин осигуравају од професионалне одговорности под најповољнијим условима.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О ОСИГУРАЊУ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат