ИНФОРМАЦИЈА О НОРМАЛИЗАЦИЈИ РАДА КОМОРЕ

Спроведен је попис документације и уређено је коришћење пословних просторија

У октобру 2017 стручна служба АК Београда обављала је своје послове на шестом спрату јер је вршен попис целокупне затечене документације како би се утврдило шта од документације постоји а шта недостаје. Попис је спроведен и документација je сложена. Након што је у августу 2017. АК Београда закључила поравнање са АК Србије којим су уређени међусобни финансијски односи тако што је АК Београда платила целокупан главни дуг по основу чланског доприноса за протекле четири године, а АК Србије отпустила целокупан дуг по основу камате и по основу трошкова судских поступака који су окончани, у октобру 2017 АК Београда је са АК Србије закључила споразум о начину коришћења пословних просторија на основу којег ће АК Београда користити просторије на првом, другом и седмом спрату, а АК Србије просторије на трећем спрату, док ће салу за састанке користити заједнички.

Након деценије поремећених односа, отклоњени су узроци сукоба АК Београда и АК Србије, који ће убудуће функционисати координисано и заједнички у циљу одбране интереса професије.

 

Отпочело је преиспитивање финансијског пословања АКБ за период 2014-2017

Након упућеног позива свим ревизорским кућама да дају понуде, Управни одбор је донео одлуку да се преиспитивање финансијског пословања АК Београда у периоду 2014-2017. повери „Euroaudit“ доо, након чега је ревизорска кућа отпочела са анализом прилива и одлива средстава, наменског трошења, основа плаћања и ефеката закључених уговора и донетих одлука.

 

Конституисани су дисциплински органи и надзорни одбор за период 2017-2021.

У октобру 2017.године, након извршеног детаљног пописа списа дисциплинских органа, одржани су састанци дисциплинског тужилаштва и дисциплинског суда на којима су подељени предмети заменицима дисциплинског тужиоца, формирана судска већа и отпочело се са радом.

У новембру 2017, одржана је конститутивна седница надзорног одбора на којој је за председника надзорног одбора изабран адвокат Томислав Поповић и отпочело се са радом.

 

“ВТБ банка“ је одблокирала средства АК Београда и омогућила располагање

Дана 13.11.2017.године, извршни одбор ВТБ Банке је донео одлуку да одобри пренос средстава који су се налазили на рачуну АК Београда у износу од око 10.000.000,00 динара на рачун АК Београда код Банке „Поштанске штедионице“ тако да је ово питање коначно решено

 

Исплаћена је помоћ породиљама, подигнута старосна граница за децу и вредност ваучера

Имајући у виду да протеклих године није исплаћивана новчана помоћ у случају порођаја, Управни одбор је донео одлуку да се ова помоћ исплати свим колегиницама које су постале мајке од 01.01.2015. до данас тако да је усвојено 57 поднетих захтева и исплаћено око 30.000 еур.

Старосна граница за доделу поклона малишанима је подигнута са 7 година на 10 година, а вредност новогодишњих ваучера повећана је са 3.000,00 на 5.000,00 динара, тако са очекујемо да ће се по овом основу исплатити око 50.000 еур. Сматрамо да пословање коморе неће бити угрожено тиме што ће се деци адвоката обезбедити одговарајући новогодишњи поклони.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О НОРМАЛИЗАЦИЈИ РАДА КОМОРЕ

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат