ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ОДБРАНИ ИНТЕРЕСА ПРОФЕСИЈЕ

Очување пореског положаја – пореска решења доносе се по основицама из 2014 године

Пореске управа почела је са израдом и достављањем решења о паушалном опорезивању за протекле године. Добра вест је да основице за паушално опорезивање за 2015, 2016, 2017 годину неће бити увећана – већ ће бити у висини основице за паушално опорезивање из 2014.године. 

 

Очување уставног положаја – адвокатура не може бити сведена на „услугу на тржишту“

Очекујемо да чл.67.ст.2.Устава остане непромењен, што значи да правну помоћ грађанима може пружати само адвокатура и службе правне помоћи при јединицама локалне самоуправе. Свако проширење круга пружалаца представљало би повреду чл.20.Устава јер би умањило достигнути ниво права грађана на правну помоћ који подразумева стручност пружалаца и одговорност за последице неодговарајуће правне помоћи. За дефинисање одговарајућих уставних решења која би се односила на правосуђе, од суштинског је значаја спровођење јавне расправе у којој би учествовала целокупна стручна јавност. У радној групи за израду устава адвокатура мора имати обезбеђено место. Измена устава требало би пре свега да унапреди непристрасност, стручност и одговорност носилаца правосудних функција, као и да минимизује политичке утицаје на правосуђе. Основне претпоставке владавине права су уставне гаранције независности судства и сталности судијске функције. Због тога би требало укинути именовање судија на пробни период од три године. Правосудна академија не би требало да буде обавезан услов за први избор на судијску или тужилачку функцију, јер се тиме отежава приступ овим функцијама из адвокатуре и погодује непотизму и интерном протекционизму код избора носилаца правосудних функција.

 

Сарадња са општином Звездара – успостављањe система бесплатне правне помоћи

Одржан је састанак са председником општине Звездара на којем је договорена сарадња на увођењу одржив система бесплатне правне помоћи у којем би помоћ грађанима пружали искључиво адвокати уз логистичку подршку општине.Идеја је да општина оствари комуникацију са корисницима бесплатне правне помоћи и обезбеди средства за наредну буджетску годину уз помоћ којих би адвокати који се пријаве – у просторији општине могли пружати правну помоћ грађанима који испуњавају прописане критеријуме, и на име тога остваривати одговарајућу накнаду у складу са правилником из средстава која би општина у ту сврху пренела АК Београда.

 

Сарадња са Правним факултетом – успостављање система приправничке праксе

Одржан је састанак са Правним факултетом у Београду и представницима студентских удружења (ЕЛСА и Студентски парламент) на којем је договорена сарадња око успостављања система приправничке праксе. АК Београда ће упутити позив адвокатима који имају потребу за приправницима, а студентска удружења ће објединити податке о студентима који желе да постану приправници, што ће олакшати адвокатима да нађу приправника одговарајућег профила На састанку је прихваћена иницијатива да се успостави као изборни предмет – Адвокатско право у оквиру кога би студенти могли да се упознају са прописима који уређују адвокатуру и да обаве вежбу у адвокатској канцеларији. Ово би допринело подизању угледа адвокатуре код студената и резултирало већим броја младих људи који бирају адвокатуру као свој једини животни позив.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ОДБРАНИ ИНТЕРЕСА ПРОФЕСИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат