ИНФОРМАЦИЈА О ПОРЕСКОМ ПОЛОЖАЈУ АДВОКАТА ЗА 2019.ГОДИНУ

Обавештавамо адвокате Београда да ће након окончаних преговора у Министарству финансија, Влада Републике Србије донети измену Уредбе о паушалном опорезивању на основу које ће пореске обавезе адвоката у 2019. години остати исте као и у 2014.години.

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗРАДИ „РОКОВНИКА АК БЕОГРАДА“ НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.10.2019.ГОДИНЕ

Обавештавамо адвокате Београда да ће најкасније до 10.10.2019.године за њих бити израђен „Адвокатски роковник за 2020 годину“ који ће на корицама имати утиснут жиг „АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА“. Роковници ће бити израђени у две варијанте: велики формат Б5 и џепни формат димензија 16x10cm. Сваки адвокат Београда имаће право да до 10.11.2019.године лично приступи у просторије АК Београда и преузме један роковник по сопственом избору – без накнаде под условом да је измирио све материјалне обавезе према комори. Верујемо да и овај мали гест доприноси повезивању адвоката Београда и јачању осећаја припадности једној професионалној асоцијацији која штити заједничке интересе и води рачуна о потребама свих њених чланова.

ИНФОРМАЦИЈА О БРИСАЊУ ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА КОЈИ СЕ НИСУ УСАГЛАСИЛИ СА ЗАКОНОМ

Обавештавамо адвокате Београда да је у поступку за утврђивање који адвокати Београда се поред адвокатуре баве и неким од неспојивих послова у смислу чл.83.ст.1.тач.9.Закона о адвокатури, утврђено да се 196 адвоката баве неспојивим пословима, због чега им је упућено упозорење о постојању разлога за брисање из именика адвоката уз остављање могућности да своје бављење адвокатуром сами усагласе са одредбама закона. Ову могућност искористило је 152 адвоката који су дали оставке и обрисали се из јавних регистара, док у односу на 15 адвоката који су поднели оставке поступак брисања још увек није спроведен из различитих разлога. Поред тога, 5 колега тражило је додатни рок за поступање а 5 колега је молило за додатно појашњење тако да је у односу на ових 10 колега поступак преиспитивања постојања основа за брисање још увек у току.  Дакле, од укупног броја (196) – 90% адвоката (177) је реаговало и предузело конкретне радње у циљу усаглашавања са законом, док је само 10% адвоката (19) остало пасивно и то: неко након пријема упозорења није ништа предузео (3), неком није било могуће уручити упозорење па је то учињено преко огласне табле (12), а неко се изјаснио да се неће брисати јер сматра да не постоји разлог за брисање (4). Код оваквог стања ствари, на седници УО АКБ која је заказана за 17.09.2019 биће донета одлука поводом испуњености услова за брисање из именика у односу на 19 колега, јер је обавеза професионалне асоцијације да се стара да сви чланови буду у једнаком положају и да нема привилегованих.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ИНФОРМАЦИЈА О ПОРЕСКОМ ПОЛОЖАЈУ АДВОКАТА ЗА 2019.ГОДИНУ