ИНФОРМАЦИЈА О СТАВУ УПРАВНОГ ОДБОРА АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАВУ УПРАВНОГ ОДБОРА АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је Управни одбор АК Београда на седници одржаној 03.09.2019. године донео закључке којима је заузео став поводом предлога за увођење обавезног првог састанка са медијатором. Иако у овом моменту још увек не постоји ни радни текст нацрта предлога за измену и допуну Закона о посредовању у решавању спорова, сматрамо да је потребно указати на следеће:

1.АК Београда је против обавезности медијације у било ком облику, укључујући и увођење обавезног првог састанка са медијатором као предуслов за покретање или вођење судског поступка.

2.Законом о адвокатури прописано је да правну помоћ грађанима пружа адвокатура и да пружање правне помоћи обухвата и посредовање у циљу мирног решавања спорова. Кодекс професионалне етике прописује обавезу адвоката да клијенту укаже на могућност и целисходност решавања случаја мирним путем. Законом о парничном поступку прописана је обавеза суда да укаже странкама на могућност мирног решавања спора. Овакав нормативни оквир је довољан за мирно решавање свих спорова код којих постоји могућност за постизања компримиса и уређење спорних односа без покретања судског поступка.

3.Покушај преговора за мирно решавање спора претходи сваком судском поступку, а успех преговора зависи пре свега од воље странака да свој спор реше мимо суда. Како је непознат укупан број спорова који су у пракси решени мирним путем без подношења тужбе, јасно је и да се оцена успешности медијације у Србији односи само на случајеве мирног решења након што је судски поступак покренут а не и на случајеве мирног решења до којих долази пре покретања судског поступка, што знатно релативизује тврдњу да се медијација у Србији наводно не примењује.

4.Идеја о увођењу обавезног првог састанка са медијатором као предуслова за подношење тужбе само ће тренутно растеретити рад судова у Републици Србији, али ће дугорочно гледано граћане удаљити од ефикасне судске заштите њихових права и додатно комрпомитовати остварење њиховог права на приступ суду. Овакво решење би сасвим извесно резултирало дужим трајањем поступака и додатним трошковима поступка, јер се у судски поступак вештачки уводи као обавезна и формална фаза преговора, а странке се обавезују да сносе трошкове ове фазе и у свим оним случајевима у којим су преговори потпуно беспредметни.

5.Грађани имају право на судску заштиту њихових права и не могу трпети никакве процесне консеквенце у случају у којем ово своје право желе да остваре. Једном речју, медијација представља само могућност за грађане, али не може бити њихова обавеза и не би требала да додатно успорава и поскупљује судске поступке.

Када буде био познат нацрт предлога за измену Закона о посредовању у решавању спорова, бићемо у могућности да заузмемо ставове у односу на конкретне предлоге.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ИНФОРМАЦИЈА О СТАВУ УО АКБ