ПОЗИВ АДВОКАТИМА БЕОГРАДА ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.11.2019.ГОДИНЕ УСКЛАДЕ СВОЈЕ БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА, СТАТУТА И КОДЕКСА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА КОМОРИ

ПОЗИВ АДВОКАТИМА БЕОГРАДА ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.11.2019.ГОДИНЕ УСКЛАДЕ СВОЈЕ БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА, СТАТУТА И КОДЕКСА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА КОМОРИ

Поштоване колеге,

Одредбама чл.83.ст.1.тач.8.Закона о адвокатури РС („Сл.гласник РС“ бр.31/2011 и 24/2012 – одлука ОУС) и чл.244.ст.1.тач.8. Статута АК Србије (Сл.гласник РС бр.85/2011, 78/2012 и 86/2013) прописано је да: „адвокату престаје право на бављење адвокатуром у случају да се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци“, а одредбама чл.83.ст.2.Закона о адвокатури РС и чл.244.ст.2.Статута АК Србије прописано је: „Сматраће се да се адвокат не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци ако у том року не извршава материјалне обавезе према адвокатској комори.“

Одредбом чл.83.ст.3.Закона о адвокатури прописано је да је „надлежна адвокатска комора дужна да у року од 15 дана од дана наступања неког од разлога за престанак права на бављење адвокатуром – спроведе поступак брисања из именика адвоката.“ Одредбом чл.244.ст.3-6 и чл.245.ст.2-4.Статута АК Србије уређен је поступак доношења одлуке у испуњености услова за брисање из именика адвоката и решења о брисању из именика адвоката.

Одредбом чл.36.Кодекса професионалне етике адвоката бр.84-6/2012 од 11.02.2012.год. уређен је однос адвоката према адвокатској комори, а одредбом чл.36.2.2. Кодекса прописано је да „у односу према адвокатској комори адвокат треба да благовремено и у потпуности испуњава своје материјалне и друге обавезе“

Имајући у виду напред наведене норме које уређују адвокатску професију, Управни одбор АК Београда је на седници одржаној 03.09.2019.године донео одлуку да се упути писани позив свим адвокатима Београда у којем ће се позвати да најкасније до 01.11.2019.године ускладе своје бављење адвокатуром са напред наведеним одредбама Закона, Статута и Кодекса, тако што ће испунити све своје материјалне обавезе према Комори – по основу чланарине и доприноса фонду солидарности, као и да се након овог датума спроведе поступак брисања из именика свих адвоката за које буде утврђено да у периоду дужем од године дана не измирују своје материјалне обавезе.

Ова одлука је донета како велика већина адвоката Београда који своје материјалне обавезе према Комори уредно испуњавају не би била у неравноправном положају са једним бројем  адвоката који ове обавезе не испуњавају, а остварују иста права као чланови АК Београда. 

На основу изложеног, позивам Вас да најкасније до 01.11.2019.године ускладите своје бављење адвокатуром са одредбама Закона, Статута и Кодекса и обавештавам Вас да ће Управни одбор АКБ након овог датума спровести поступак брисања из Именика свих адвоката за које буде утврђено да испуњавају законске услове за престанак права на бављење адвокатуром.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПИС АДВОКАТИМА