ИЗВЕШТАЈ СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА ЧЛАНОВА ОРГАНА И НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ АК БЕОГРАДА ОД 06.07.2018.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА ЧЛАНОВА ОРГАНА И НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ АК БЕОГРАДА ОД 06.07.2018.ГОДИНЕ

 

Дана 06.07.2018.године одржан је заједнички састанак на који су позвани сви чланови органа и носиоци функција у АК Београда: чланови управног одбора АКБ, чланови надзорног одбора АКБ, дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца АКБ, председник дисциплинског суда и дисциплинске судије АКБ, делегати АКБ у скупштини АКС и чланови органа АКС из АКБ. Позиву се одазвало 55 адвоката а састанак је одржан у конференцијској сали Хотела Галерија у Суботици.

Циљ заједничког састанка је био – дискусија поводом свих актуелних питања која се односе на протекли период рада УО АКБ и остварене резултате, као и поводом питања која се односе на утврђене ставове АКБ поводом питања од значаја за положај професије и план рада УО у наредном периоду.

Одржавање заједничког састанка иницирао је УО АКБ како би од адвоката укључених у рад органа АК Београда и АК Србије добио повратну информацију поводом досадашњег руковођења комором и евентуалне примедбе и сугестије у ком правцу би требало кориговати досадашње активности.

На почетку скупа присутнима су се обратили Председник АК Војводине Владимир Бељански и члан УО АК Војводине из Суботице Јожа Ласло. На заједничком састанку дискусија је трајала од 15,30 до 19,30 часова у два панела, која су отворили као панелисти чланови УО АКБ Ђорђе Мара, Драгослав Љубичановић, Саша Иванишевић, Ненад Ранковић и Небојша Станковић при чему је и велики број присутних адвоката узео активно учешће у дискусији.

Скуп је отворио Председник АК Београда – Југослав Тинтор који је присутнима сумарно представио резултате рада УО АКБ у протеклом периоду како би иницирао дискусију на тему примедби на спроведене активности. Представљени су следећи резултати:

1.Уговорено je колективно осигурање адвоката без посредника које је 30% јефтиније (умањен износ премије са 4.260,00 на 3.000,00 РСД) и који сада обухвата и грубу непажњу

2.Обезбеђена је могућност куповине базе прописа ИНГ-ПРО „ПРОПИСИ.НЕТ“ за 3.300,00 РСД

3.Обезбеђен је систематки преглед за адвокате, приправнике и чланове породица у „БЕЛМЕДИК“– за 2.000,00 РСД уз 80% попуста на сваки специјалистички преглед који проистекне из овог прегледа

4.Исплаћена је новчана помоћ од 500 еура свим породиљама за 2015, 2016, 2017 и 2018.годину

5.Повећана је старосна граница за новогодишње ваучере и вредност ваучера за децу адвоката

6.Организована је хуманитарна акција прикупљања помоћи за лечење колеге Милорада Петковићу

7.Основан је Фонд солидарности АК Београда

8.Уведен је посебан телефон за случај хапшења адвоката, претреса канцеларије и за хитне ситуације

9.Формирани су стручни тимови АК Београда и позвани адвокате да се укључе у рад коморе

10.Уведена је евиденција притужби адвоката на поступање судија, тужилаца и радника управе

11.Уведена је јавност и транспарентност у раду органа коморе, као и информисаност адвоката

12.Организоване су три прославе адвоката на које су званично писмено позвани сви адвокати

 

13.Основана је Секција младих адвоката у циљу кључивања младих адвоката у рад коморе

14.Спроведен је попис, систематизација и архивирање затечене документације АК Београда

15.Спроведена је ревизија финансијског пословања АК Београда у протеклом периоду

16.Разрешени су финансијски односи и уређено коришћење пословних просторија са АК Србије

17.Уређен је рад стручне службе – прерасподела послова, смањење броја запослених и трошкова

18.Уређен је рад органа коморе – Скупштине и Управног одбора (донети пословници о раду)

19.Измењен је Статут АКБ – умањена председничка овлашћења, успоставњени делотворни механизми контроле рада органа коморе и принцип одговорности органа коморе за резултате рада, прецизно уређен изборни поступак и предвиђено спровођење избора у року од 6 месеци.

20.Имајући у виду ревизорски извештај донети су Правилник о трошковима репрезентације, Правилник о службеним путовањима, Правилник о набавци роба и услуга и Правилник о начину књижења, којим се успостављају формалне претпоставка за контролу трошкова пословања убудуће.

21.Управни одбор је донео одлуке да прекине сваки пословни однос са „Актив 8“, „Soko group“ и „Leon Sec Group“, да се трошкови угоститељских услуга драстично редукују у односу на претходни период, да се трошкови такси услуга укину, да се трошкови службених путовања стриктно контролишу, као и да се приликом уговарања колективног осигурања и других набавки услуга за АК Београда отклони свака могућност за коруптивно деловање.

22.Сарадња са Окружним затвором – уређивање чекаонице и предаја писане одбране клијенту

23.Сарадња са Вишим судом – емаил за увид у спис, адвокатски пункт и истовремени улазак

24.Сарадња са Прекршајним судом у Београду – просторија за адвокате и заказивање суђења

25.Сарадња са Министарством правде – учешће у радним групама за израду нацрта закона

26.Сарадња са Општином Звездара – успостављањe система бесплатне правне помоћи

27.Сарадња са Правним факултетом – успостављање система приправничке праксе

28.Саопштења за јавност поводом догађаја – благовремена, професионална и деполитизована

 

  1. Отклоњене су последице паралелизма а нелегална решења уклоњена из правног промета

30.Сматрамо да је у протеклом периоду изгубљено сувише времена у борби једних против других.

Циљ новог руководства био је да прекине овакво стање и да демонтира концепт функционисања коморе. Свим члановима адвокатке коморе обезбеђен је равноправан положај у остваривању права која им припадају, а обавезе су једнако важиле за све

 

31.Предстоји нам доношење новог Закона о адвокатури 2019.године и у тај процес адвокатура мора ући јединствена. У супротном, извршна власт ће искористити све наше поделе на нашу штету. Сматрамо да ће се ванредним изборима АК Београда дистанцирати од могућности да суд уређује односе у адвокатури, као и да ће избори обезбедити јединство адвокатуре у наредном периоду које је неопходно за одбрану виталних интереса професије.

 

Током скупа констатовано је да суу протеклом периоду постављени основи функционисања АКБ на следећим принципима:

1.Координисано функционисање АК Београда и АК Србије у циљу одбране интереса професије

2.Равноправност адвоката у остваривању права и обавеза и једнак однос коморе према свима

3.Ангажованост већег броја адвоката у раду коморе

4.Јавност и транспарентност у раду органа коморе

5.Одговорност за резултате рада органа коморе

6.Отклањање могућности за коруптивно деловање у раду органа коморе

7.Јачање солидарности адвоката и делотворних механизама за помоћ колегама

8.Деполитизован рад органа коморе

 

Подржани су ставови АК Београда поводом уставног положаја адвокатуре и то:

1.Члан 67. став 2. Устава РС треба да oстане непромењен. Ова одредба не гарантује само право грађана на правну помоћ, већ право грађана на правну помоћ коју им пружа адвокатура.

2.Устав треба да предвиди и одредбу која дефинише адвокатуру на следећи начин: „Адвокатура као део правосуђа у функционалном смислу је самостална и независна служба пружања правне помоћи која се уређује законом“.

3.Имајући у виду да је амандманима обезбеђена сталност судијске функције, први избор судија и тужилаца треба да остане у надлежности Народне скупштине, а каријерно напредовања и разрешење треба да зависи искључиво од одлука ВСС-а и ДВТ-а у којима већину треба да имају представници судијске и тужилачке професије који су изабрани од својих колега,

4.У саставу ВСС-а и ДВТ-а треба да буду и представници адвокатуре које неће бирати Народна скупштина, јер адвокатура треба самостално да одређује представнике у државним телима.

 

Подржани су ставови АК Београда поводом пореског положаја адвоката и то:

Увођење нових правосудних професија и алтернативних начина решавања судских спорова сузило је поље деловања адвокатуре а хипер продукција правника на приватним факултетима резултирала је повећањем броја адвоката у Београду за 1.500 у протеклих пет година.

Имајући у виду све наведене околности и чињеницу да висина пореских обавеза адвоката није мењана у протеклих пет година, могући модел уређења пореског положаја адвоката био би:

1.враћање адвоката у посебну 6. групу пореских обвезника где су се и налазили 2013 године

2.пореска основица адвоката (0,85 х просечна зарада) – колика је и била 2013 године

3.коефицијент увећања/умањења пореске основице (у распону од 0,5 до 1,8) искључиво на основу временског периода бављења адвокатуром – колико је износило и 2013.године

4.поштовање правила да се пореске обавезе не могу увећати више од 10% у току једне године

 

Подржане су будуће активности АК Београда поводом:

1.УВОЂЕЊЕ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА БРАНИОЦЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

2.УВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИТУЖБИ НА РАД СУДИЈА, ТУЖИЛАЦА И ОРГАНА УПРАВЕ

  1. ОСНИВАЊЕ И РАД ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ АК БЕОГРАДА
  2. УГОВАРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ДОПУНСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ И ПИО ОСИГУРАЊА АДВОКАТА
  3. ОРГАНИЗАЦИЈА АДВОКАТСКОГ САВЕТОВАЊА КОЈЕ БИ СЕ БАВИЛО АДВОКАТСКИМ ТЕМАМА

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                         АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                           Југослав Тинтор, адвокат

ИЗВЕШТАЈ  СА ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА