ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ П1.115/17 ОД 13.06.2018.ГОДИНЕ

                                                                    С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавамо јавност да су првостепеном пресудом Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године одбијени сви тужбени захтеви Небојше Авлијаша и Шошкић Владимира којим је тражено да се пониште све изборне радње и све одлуке донете у изборном поступку који је у АК Београда спроведен дана 13.05.2017.године, када је изабрано руководство АК Београда на челу са председником Југославом Тинтором.

У пресуди Вишег суда у Београду се наводи:

-„У конкретном случају суд је нашао да су све предузете радње поводом избора за органе управљања у АК Београда и донете одлуке поводом тих избора на Изборној скупштини од 13.05.2017.године биле правноваљане, па је одбио тужбени захтев тужилаца као неоснован.“

– „Дакле, у условима непостојања легитимног Упавног одбора АКБ, након правоснажности пресуде Вишег суда у Београду П.бр.21323/10 од 19.09.2016. која је наступила 21.12.2016, једино је Скупштина АКБ, као највиши орган Коморе, сходно чл.14.Статута АКБ могла преузети овлашћења Управног одбора и у том циљу донела све законите одлуке сходно одредбама чл.33- чл.48. Статута АКБ које регулишу избор органа управљања АКБ, тако што је на своје две седнице одржане 08.04.2017.године и 23.04.2017.године у складу са одредбама чл.14, чл.17 и чл.18. Статута АКБ, донела правноваљану одлуку да се Изборна скупштина закаже за 13.05.2017.године и да се изборни поступак за органе управљања АКБ спроведе“

– „У конкретном случају, Скупштина је као највиши орган Коморе донела предметне одлуке у ситуацији када су чланови Управног одбора најпре континуирано опструисали вршење овлашћења која су им поверена, да би затим наступила ситуација у којој није ни постојао легалан и легитиман Управни орбор АКБ“

-„Дакле, у ситуацији када Председник АКБ није поступио по поднетој иницијативи за сазивање Ванредне скупштине у складу са Статутом АКБ и исту није одржао у прописаном року од 30 дана, исту су дана 29.03.2017.године сазвали и заказали за 08.04.2017.године предлагачи иницијативе у складу са одредбом чл.18.ст.6. Статута АКБ, на којој ванредној скупштини је касније донета Одлука о сазивању изборне скупштине за 13.05.2017.године, а на којој су у складу са Статутом АКБ изабрани легитимни органи управљања АК Београда.“

-„Чињеница да је у међувремену, на седници Управног одбора 20.03.2017.године донета одлука о заказивању изборне скупштине за 10.06.2017.године, на којој су такође изабрани органи управљања АКБ, ирелевантна је за другачију одлуку у овој правној ствари, с обзиром да је исту одлуку донео нелегитиман Управни одбор састављен од чланова чији су мандати претходно поништени пресудом Вишег суда у Београду П.бр.21323/10 од 19.09.2016. која је постала правоснажна још 21.12.2016.године“

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                         АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                           Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ

ПРЕСУДА