ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У циљу заштите права грађана и отклањаља будућих штетних последица у огромном броју случајева у којим ће бити угрожена процесна права странака у поступку – у случају достављања одлука судова против којих је могуће изјавити правне лекове у преклизивним роковима, АК Београда је дана 18.03.2020.године упутила допис Министарству правде са захтевом да иницира да Влада Републике Србије као једну од мера ванредног стања донесе и Уредбу да у свим предметима у којима судови не поступају и у којима се суђења одлажу ПРЕКЛУЗИВНИ РОКОВИ ПОЧИЊУ ДА ТЕКУ ПО ПРЕСТАНКУ ВАНРЕДНОГСТАЊА.

Дана 20.03.2020.године Министарство правде је доставило Влади Републике Србије предлог Уредбе о роковима у судским поступцима за време проглашеног ванредног стања.

Влада РС је донела Уредбу 05 бр.03-2693/2020 од 20.03.2020.године на основу које:

ПРЕСТАЈУ ТЕЋИ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

-рокови за подношење тужбе у парничном поступку,

-рокови за подношење приватне тужбе у кривичном поступку,

-рокови за подношење предлога за покретање ванпарничног поступка,

-рокови за подношење предлога за покретање поступка извршења или обезбеђења,

-рокови за подношење подношења тужбе у управном спору

-рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава, подношења уставне жалбе или за предузимање других процесних радњи у наред наведеним судским поступцима

            -рокови на изјављивање жалби на одлуке којима се поступак окончава, као и рокови за изјављивање ванредних правних лекова – у кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за привредне преступе

Овим се обезбеђује да због ограничења уставних права у условима ванредног стања, грађани не буду трајно лишени остварења права која су предмет судских поступака, само из разлога што је истекао преклузиван рок у којем се објективно није могло поступити у условима које ванредно стање подразумева. На овај начин се фактички омогућава судијама да „раде од куће“ и израћују судске одлуке, али се поступак улагања правних лекова и предузимања свих других процесних радњи одлаже за време када престане ванредно стање.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

УРЕДБА ВЛАДЕ- РОКОВИ- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК