ОДЛУКА АК СРБИЈЕ О ЈЕДНОДНЕВНОЈ ОБУСТАВИ РАДА АДВОКАТА ЗА ПОНЕДЕЉАК 01.10.2018. ГОДИНЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Организује се једнодневна обустава рада адвоката на целој територији Републике Србије у понедељак 01.10.2018., као израз незадовољства адвокатуре због изостанка видљивих помака и конкретних резултата у расветљавању кривичних дела напада на адвокате.

Овим протестом  скрећемо пажњу јавности да тужилаштво и полиција који су искључиво одговорни за спровођење истраге и откривање извршилаца кривичних дела већ дужи низ година немају одговарајући учинак и показују велику инертност приликом предузимања истражних радњи када је реч о кривичним делима која су извршена према адвокатима у вршењу адвокатске службе.

Адвокатска комора Србије изражава незадовољство због поступања Републичког јавног тужилаштва које је због наводне заштите интереса истраге убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића прекинуло комуникацију са представницима Адвокатске коморе Србије.

Адвокатска комора Србије овакво поступање  оцењује као покушај прикривања изостанка резултата и непоштовање постигнутог договора да се адвокатура редовно обавештава о току ове истраге.

Овим протестом адвокатура Србије подсећа јавност на неопходност делотворне заштите адвоката у вршењу адвокатске службе што је неопходна претпоставка за  функсионисање правосуђа у свакој правној држави.

Током обуставе рада адвокати НЕЋЕ приступати  на  рочишта за главну расправу и главне претресе  пред судовима, НЕЋЕ приступати пред тужилаштвима у истражним поступцима и поступцима преговора око примене опортунитета или споразума о кривици, НЕЋЕ приступати пред органима управе, јавним бележницима и приватним извршитељима и НЕЋЕ приступати у полицију у преткривичним поступцима, ОСИМ у случају пријема решења о задржавању и саслушања пред судом поводом одређивања притвора.

Током обуставе рада адвокати ЋЕ достављати судовима, тужилаштвима и другим органима само поднеске и предузимати оне радње које су везане за наступање преклузивних рокова и заштите малолетних лица у случајевима породичног насиља.

Под радњама које су везане за наступање преклузивних рокова подразумевају се: подношење тужби, жалби и других писмена код којих би пропуштање рока резултирало губитком права, као и приступање на седницу већа другостепеног суда поводом жалбе у кривичном поступку, на расправу пред другостепеним судом поводом жалбе у парничном поступку и на расправу поводом тужбе у управном спору.    

У прилогу објављујемо одлуку АК Србије о једнодневној обустави рада 01.10.2018.   

С поштовањем

 Адвокатска комора Београда 

 

ОДЛУКА АКС