ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЛИСТУ АДВОКАТА КОЈИ ПРУЖАЈУ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋИмајући у виду да Закон о бесплатној правној помоћи (Сл.Гласник РС 87/2018) („Закон“) почиње са применом 01.10.2019.године позивамо све заинтересоване адвокате Београда који желе да буду на Листи адвоката – пружалаца бесплатне правне помоћи коју сачињава АК Србије да се најкасније до 26.09.2019.године писаним путем пријаве служби АК Београда, уз напомену да ће и након овог датума постојати могућност пријаве адвоката на листу и ажурирања листе.

КО МОЖЕ БИТИ РЕГИСТРОВАНИ ПРУЖАЛАЦ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Одредбом чл.8.Закона прописано је да је пружалац бесплатне правне помоћи лице које је законом овлашћено да пружа бесплатну правну помоћ и које је уписано у регистар као пружалац у складу са чл.16.ст.1. и 3.Закона.

Одредбом чл.16.ст.1.Закона прописано је да се пружаоци уписују у Регистар пружалаца које води Министарство правде, као и да се у оквиру Регистра води посебне евиденције пружалаца бесплатне правне помоћи и пружалаца бесплатне правне подршке, док је одредбом чл.16.ст.3.Закона прописано да се адвокати који пружају бесплатну правну помоћ уписују на Листу адвоката коју сачињава и министарству доставља АК Србије и саставни је део Регистра.

Одредбом чл.9.ст.1.Закона прописано је да бесплатну правну помоћ пружају адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, док је одредбом чл.9.ст.2.Закона прописано да удружења могу пружати бесплатну правну помоћ искључиво на основу одредби закона који уређују право азила и забрану дискриминације, што значи да у свим другим областима удружења не могу бити пружаоци бесплатне правне помоћи.

Одредбом чл.13.ст.1.Закона прописано је да удружења могу пружати бесплатну правну помоћ сагласно овом закону искључиво у областима наведеним у чл.9.ст.2.Закона (право азила и забрана дискриминације) као и да бесплатну правну помоћ у свим другим случајевима могу пружати само адвокати и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе.

Одредбом чл.9.ст.3. и 4.Закона прописано је да у случају када Закон допушта удружењу да пружа бесплатну правну помоћ (право азила и забране дискриминације) ту бесплатну правну помоћ у име удружења пружају адвокати, а дипломирани правници то могу чинити само у оним случајевима када је законом који уређује одговарајући поступак то допуштено.

Одредбом чл.9.ст.5.Закона прописано је да осим права азила и забране дискриминације, удружења могу да у оквиру циљева због којих су основани пружају грађанима опште правне информације и да попуњавају формуларе као облике бесплатне правне подршке, што значи да ова удружења могу бити уписана у евиденцију пружаоца бесплатне правне подршке.

Дакле, у евиденцији пружалаца бесплатне правне помоћи налазиће се само удружења која пружају бесплатну правну помоћ у области азила и забране дискриминације, док ће се сва друга удружења налазити у евиденцији пружалаца бесплатне правне подршке, при чему чл.12.ст.5. Закона прописује да пружаоци бесплатне правне подршке не смеју да пружају бесплатну правну помоћ.

НАЧИН УПУЋИВАЊА КОРИСНИКА НА РЕГИСТРОВАНОГ ПРУЖАОЦА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

АК Београда очекује да ће се упућивање на пружаоца правне помоћи одвијати на следећи начин. Овлашћено лице у јединици локалне самоуправе одлучује о захтеву за бесплатну правну помоћ решењем којим упућује корисника на регистрованог пружаоца бесплатне правне помоћи. Ово решење садржи име и контакт податке регистрованог пружаоца на којег се корисник упућује.

Овлашћено лице најпре проверава да ли бесплатну правну помоћ може да пружи:

1. служба правне помоћи у јединици локалне самоуправе.

Ако служба правне помоћи прихвати конкретан предмет, корисник се упућује на њих.

2. регистровани пружалац који се не финансира непосредно из буџета Републике Србије

У ову групу спадају:

а) регистровани пружаоци – адвокати који се пријаве да пружају бесплатну правну помоћ “про боно”, тако да се не финансирају из буџета Републике Србије

б) регистровани пружаоци – удружења која су регистрована за пружање правне помоћи из области азила и дискриминације, а не финансирају се из буџета Републике Србије. Одредбом чл.9.Закона прописано је да удружења могу пружати правну помоћ само преко адвоката што значи да приоритет код упућивања увек остварује адвокат као регистровани пружалац.  

Ако регистровани пружаоци прихвате конкретан предмет – корисник се упућује на њих.

Уколико утврди да регистровани пружаоци из ст.1 и 2 овог члана не постоје или да не прихватају да пруже бесплатну правну у конкретном случају, овлашћено лице упућује корисника на         

3.адвоката којег одреди АК Србије по редоследу са листе адвоката који пружају бесплатну правну помоћ “уз накнаду” која се финансира из буџета Републике Србије

АК Београда подсећа адвокате да је правна помоћ бесплатна за грађане који ово право остварују у складу са Законом али није бесплатна за државу која је у обавези да обезбеди буџетска средства за примену Закона. То значи да адвокати који пружају бесплатну правну помоћ имају право да буду плаћени из буџета Републике Србије за ангажовање у заштити права и интереса грађана.

АК Београда очекује да се адвокати који немају никакве везе са удружењима неће пријављивати као адвокати који пружају бесплатну правну помоћ “про боно” и не финансирају се из буџета, што ће омогућити да се захтеви за бесплатну правну помоћ расподељују између адвоката који су се пријавили да пружају бесплатну правну помоћ уз накнаду која се финансира из буџета, правично и транспарентно, уз стриктно поштовање редоследа адвоката који се налазе на листи.

АК Београда очекује да ће само адвокати које финансирају удружења средствима из донација имати интерес да се пријаве на листу као адвокати који бесплатну правну помоћ пружају наводно “про боно”, као и да ће њихов рад бити предмет оцене надлежних органа адвокатске коморе у светлу одредби Кодекса професионалне етике адвоката које забрањују нелојалну конкуренцију у оквиру адвокатске професије.

 ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЛИСТУ АДВОКАТА КОЈИ ПРУЖАЈУ БПП