ПРЕДЛОГ ИЗМЕЊЕНОГ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Управни одбор АК Београда је на 24 седници одржаној 15.01.2018.године усвојио План рада Управног одбора за 2018 годину у оквиру којег је под тачкама 4.3 и 4.4. предвиђено да ће се одржати редовна седница Скупштине АК Београда на којој ће поред усвајања извештаја о раду Управног одбора, ревизорског извештаја и финансијских извешатаја за протекли период, једна од тачака дневног реда бити и спровођење измене Статута АК Београда, при чему ће се измене Статута ограничити само на следећа кључна питања:

-умањење овлашћења председника Коморе

-онемогућавање злоупотребе овлашћења председника Коморе и Управног одбора

-уређење поступка за утврђивање одговорности органа Коморе за резултате њиховог рада

-успостављање принципа сменљивости органа Коморе и статутарних механизама за смену

-уређење транспрентног изборног поступка којим се обазбеђује веродостојност резултата

-завршне одредбе Статута које предвиђају организовање нових избора у року од 6 месеци

Управни одбор АК Београда сматра да постоји општи консензус адвоката Београда да је уређење напред наведених питања неопходно како би се обезбедило нормално функционисање органа Коморе и успоставиле нормативне претпоставке за спровођење квалитетног изборног поступка, као и да све друге измене могу бити предмет рада органа након одржаних избора

Предложене измене предвиђају:

1.укидање права „вета“ председника Коморе да задржи од извршења одлуке Управног одбора

2.укидање могућности председнику Коморе да злоупотребљава своја овлашћења за сазивање и руковођење седницама Управног одбора и седницама Скупштине и да опструише рад органа

3.укидање могућности Управног одбора да злоупотребљава своја овлашћења за организовање изборног поступка и опструише одржавање седнице Скупштине као највишег органа Коморе

4.прецизно уређење поступка сазивања и начина одржавања седнице Скупштине коморе у случају опструкције и злоупотребе овлашћења председника Коморе или Управног одбора

4.прецизно уређење поступка опозива члану органа Коморе или носиоца функције у Комори

5.прецизно уређење поступка изгласавања неповерења органу Коморе и успостављање принципа одговорности свих органа Коморе за резултате рада пред Скупштином као највишим органом

6.прецизно уређење изборног поступка који подразумева транспарентну изборну процедуру и успостављање поверења у веродостојоност изборног резултата

7.завршне одредбе које прописују да се нови избори за све органе АК Београда морају одржати у року од 6 месеци од усвајања измењеног Статута, на којима ће се пружити могућност да се кроз изборни поступак преиспита легитимитет постојећих органа АК Београда

Управни одбор АК Београда је на 29 седници одржаној 05.04.2018.године донео одлуку да јавна расправа поводом нацрта предлога измењеног Статута траје 20 дана, као и да ће се коначан предлог доставити свим адвокатима Београда као допунски материјал за редовну седницу Скупштине АК Београда која ће се одржати у суботу 12.05.2018. у 11,00 часоца у Сава Центру.

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                               Југослав Тинтор, адвокат

 

 

ИЗМЕНА СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ИЗМЕЊЕНОГ СТАТУТА  АК  БЕОГРАДА