Саопштење – Хронологија догађаја у Адвокатској комори Београда

   У протекле три године спровођење избора у АК Београда опструишу лица која су као „привремени чланови управног одбора“ обављали функцију седам година, иако нису изабрани у складу са Статутом. Неки од њих (Радослав Недић, Марко Ницовић, Владан Вукчевић) именовани су на скупштини акламацијом – без бројања гласова, иако Статут АКБ код избора и опозива чланова органа изричито прописује тајно гласање. Остали чланови (Владимир Петровић, Небојша Авлијаш, Драган Брајер, Ђорђе Мамула, Војислава Пантић Сретеновић, Милан Нешковић) не само да су именовани акламацијом, већ је то учињено на скупштини која уопште није имала кворум. Сва лица бирана су за тзв. „привремене чланове управног одбора“ иако Статут АКБ не познаје ову категорију. Због тога је избор једном броју чланова УО поништен пресудом Вишег суда у Београду П.бр.21323/10 од 19.09.2016, која је постала правоснажна 16.12.2016, док је поништај избора преосталих чланова УО предмет судског поступка који је у току.

   У периоду мај 2014 – април 2016 Управни одбор није предузео ниједну радњу у циљу одржавања избора, иако су им мандати истекли. Због тога је 833 адвоката потписало иницијативу за сазивање скупштине и хитно спровођење избора. Међутим, Шошкић није сазвао скупштину на основу поднете иницијативе.

   На Скупштини 28.04.2016. је одбијен предлог Статута који је сачинио Управни одбор и формирано је Радно тело за припрему новог предлога Статута. Скупштина је наложила УО као свом извршном органу да предлог статута који након спроведене јавне расправе утврди Радно тело као коначан – не може да мења, већ да га без интервенција у текст изнесе на следећу скупштину 29.09.2016 Иако је Скупштина највиши орган Коморе (чл.14.ст.1.Статута), а УО извршни орган Скупштине (чл.21.Статута) који је дужан да извршава и спроводи одлуке Скупштине (чл.23.ст.1.тач.1.Статута), Управни одбор је противно одлуци Скупштине изменио предлог Статута који је поднело Радно тело.

   На Скупштини 29.09.2016. председник је на преваран начин онемогућио Скупштину да расправља и одлучује о амандманима на предлог Статута. Шошкић је најпре предочио Скупштини да је предуслов за одлучивање о амандманима да се усвоји предлог Статута у начелу, а затим ставио на гласање предлог Статута у начелу и констатовао да је тиме Статут усвојен. Прекинуо је заседање и Статут који је усвојен само у начелу објавио у Службеном листу Града Београда.

   Управни одбор је сазвао изборе за 03.12.2016.године и формирао изборну комисију која је из бирачког списка избрисала 136 адвоката на основу чл.34.ст.2.Статута. Уследиле су иницијативе за оцену уставности и привремена мера Уставног суда којом су обустављене од извршења само радње предузете на основу оспорених одредби статута. Како су оспорене само одредбе које се односе на брисање из бирачког списка, привремена мера није представљала препреку за одржавање избора уз право гласа свих адвоката, јер је привремена мера донета да би се избори одржали, а не одложили.

   Управни одбор је најпре 30.11.2011. одложио изборе за 21.01.2017, а затим 30.12.2016. одложио изборе на неодређено време – до доношења одлуке Уставног суда. Дана 10.01.2017. четири кандидата за председника АКБ предали су захтев за стављање ван снаге одлуке о одлагању избора, након чега су избори заказани за 19.02.2017, али су председник и заменик председника изборне комисије изненада поднели оставке. Уместо да изабере новог председника и заменика председника изборне комисије и настави изборни поступак Управни одбор је ову ситуацију искористио да поново одложи изборе до одлуке Уставног суда. Дана 02.03.2017.године Уставни суд је донео одлуку којом утврђује да чл.34.ст.2, 4 и 5.Статута није сагласан са Уставом, што значи да Статут остаје на снази уз одлуку Уставног суда која је ставила ван снаге само три одредбе без којих је изборе могуће спровести.

   Управни одбор је 13.03.2017.године сазвао изборну скупштину за 10.06.2017.године иако није било разлога да се изборни поступак одлаже за додатна три месеца. Суочени са очигледном опструкцијом изборног процеса, у ситуацији када у АКБ не постоје легални органи, 576 адвоката је поднело иницијативу за сазивање ванредне скупштине и хитно спровођење избора. Статут прописује да ако председник не сазове ванредну скупштину по поднетој иницијативи и скупштина не буде одржана у року од 30 дана од подношења иницијативе, подносиоци иницијативе имају право да о трошку АКБ сазову и одрже ванредну скупштину коморе. Дана 24.03.2017. истекао је рок од 30 дана у којем није одржана ванредна скупштина са предложеним дневним редом, чиме су се стекли услови да на основу чл.18.ст.6.Статута, предлагачи сазову ванредну скупштину, што су они и учинили.

   Председник Слободан Шошкић је сазвао редовну скупштину за 22.04.2017. са дневним редом „Разматрање стање и збивања у адвокатури након доношења одлуке уставног суда“. Овако формулисан дневни ред је јасно указивао на план да се покрене поступак нове измене статута у циљу новог одлагања избора, што потврђује и одлука управног одбора од 08.04.2017. да се покрене поступак измене Статута која подразумева да се формира „Етички комитет“ који ће оцењивати – да ли адвокат испуњава претпоставку самосталности. Управни одбор је одредио минимални рок од 15 дана за јавну расправу како би се стекли услови за усвајање измена статута на Скупшини заказаној за 23.04.2017.

   На ванредној скупштини одржаној 08.04.2017. донета је одлука да се изборна скупштина одржи 13.05.2017. Имајући у виду да Управни орган као извршни орган Скупштине (чл.21.Статута АКБ) не спроводи одлуке Скупштине иако му је то обавеза (чл.23.ст.1.тач.1.Статута АКБ) јер је Скупштина највиши орган коморе (чл.14.ст.1.Статута АКБ), ова Скупштина је донела одлуке којим су обезбеђене неопходне претпоставке за спровођење избора (формирање изборне комисије и радног тела скупштине којем је поверено спровођење свих одлука скупштине које се односе на изборни поступак). За ове одлуке је гласало 198 од 315 присутних адвоката.

   На редовној скупштини одржаној 23.04.2017. изгласано је неповерење управном одбору и донета је одлука да се изборна скупштина одржи 13.05.2017. године, као и да се стави ван снаге одлука управног одбора којом је изборна скупштина била заказана за 10.06.2017. све у циљу одржавања само једне изборне скупштине на којој би сви адвокати Београда могли да остваре своје активно и пасивно бирачко право. За ове одлуке је гласало 291 од присутних 430 адвоката.

   Скупштина АКБ је онемогућила дупле изборне поступке, јер је на своје две седнице одлучила да се избори за све органе спроведу једног дана – 13.05.2017. Изборна комисија је спровела све изборне радње у складу са Статутом и у прописаним роковима. На изборну скупштину приступило је 529 адвоката, који су својим потписима потврдили присуство, целокупни ток избора је аудио и видео сниман, сви адвокати који су гласали својим потписом су потврдили пријем гласачког материјала, а адвокатске легитимације које су коришћене за утврђивање идентита гласача су скениране. Након завршеног гласања изборна комисија је утврдила резултате избора бројањем гласова у контонуитету, без изношења гласачких кутија са места гласања и одмах објавила резултате избора. По протеку рока за приговоре, верификациона комисија је извршила преглед изборног материјала и донела решење о потврди мандата. Органи АК Београда који су изабрани 13.05.2017. изабрани су на законит начин.

   Дана 19.05.2017, конституисан је Управни одбор који је донео одлуку да се за 23.05.2017. закаже промопредаја дужности. Међутим, бивши председник Шошкић и бивши чланови Управног одбора су још 12.05.2017. ангажовали агенцију за приватно обезбеђење и лица из криминалног миљеа како би спречили новоизабрано – легитимно руководство адвокатске коморе да уђе у просторије АКБ и преузме дужности. Сва догађања у периоду од 23.05.2017. до данас представљају покушај да се помоћу „голе силе“ онемогући спровођење изборне воље адвоката Београда. Реч је о злоупотреби овлашћења извршних органа којом се онемогућава спровођење воље Скупштине као највишег органа коморе.

   Адвокати Београда успели су да уђу у Свечану салу АКБ у којој се одржавају седнице УО, као и да уклоне раднике обезбеђења који су онемогућавали адвокатима улаз у просторије АКБ. Блокирана су новчана средства у банкама, преузет је пријем поште, а запослени су отворили боловање. Бивши чланови УО ангажовали су лица из криминалног миљеа који се представљају као „другари сина председника Шошкића“ да чувају врата појединих канцеларија. Очекујемо да у наредном периоду ова лица напусте просторије коморе и да се створе претпоставке за нормализацију стања у адвокатури.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор адвокат

Prilog 1