САВЕТОВАЊЕ ЗЛАТИБОР – КРИВИЧНО ПРАВО, 19 – 21. септембар 2019.

САВЕТОВАЊЕ ЗЛАТИБОР – КРИВИЧНО ПРАВО, 19 – 21. сеп­тем­бар 2019. – Срп­ско удружење за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су, Министарство правде Републике Србије, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудна академија ВАС ПОЗИВАЈУ на 59 РЕДОВНО годишње Саветовање
ИНФОРМАЦИЈЕ О САВЕТОВАЊУ И КОТИЗАЦИЈА:
Удружење:
телефон: 011/ 2658-019, E-mail:turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

РЕЗЕРВАЦИЈЕ СМЕШТАЈА:
Уста­но­ва сту­дент­ских опо­ра­ви­ли­шта Бе­о­град, Р.Ј. „Рат­ко Митровић” , Зла­ти­бор
Телефон: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086, факс: 031-841-791.,
или за смештај по сопственом избору: Туристичка Агенција „TRENDYTRAVEL“ ЗЛАТИБОР, Миладина Пећинара (преко пута хотела МОНА), Златибор,
Телефон: 031 848 550, 069 75 65 65,
Е-маил: info@trendytravel.rs, АПАРТМАНИ, ХОТЕЛИ, ПАНСИОН – ПО ИЗБОРУ.

У оче­ки­ва­њу Ва­шег уче­шћа и на ово­го­ди­шњем Са­ве­то­ва­њу искре­но и ко­ле­ги­јал­но Вас поздравља­мо.
Пред­сед­ни­штво удру­же­ња и Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја.   ПРЕУЗМИТЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ И ЦЕНОВНИК САВЕТОВАЊА !