УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА ИЗМЕЂУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА, ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ И СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛСА – СИСТЕМ ПРИПРАВНИЧКЕ ПРАКСЕ

Поштоване колеге

Обавештавам Вас да је Адвокатска комора Београда на основу договора са Правним факултетом у Београду закључила споразум о сарадњи са Европским удружењем студената права (у даљем тексту: ЕЛСА). Овим споразумом је договорено заједничко организовање обављања стручне и приправничике праксе студената Правног факултета Универзитета у Београду, како би студенти стекли одређена знања и вештина у практичној примени права и кроз обављање стручне или приправничке праксе у адвокатским канцеларијама препознали адвокатуру као свој основни животни позив.

Адвокатска комора Београда позива све адвокатске канцеларије да у периоду 20.04.2018 – 20.05.2018.године, писаним путем или путем е-маила пријаве стручној служби АК Београда:

1)      уколико имају потребу да приме у канцеларију студента завршне године Правног факултета у Београду ради обављања стручне праксе у оквиру редовних студија (на период од 2 месеца)

2)      уколико имају потребу да ангажују као приправника студента који је дипломирао на Правном факултету у Београду ради обављања приправничке праксе (на период од 2 године)

У пријави је потребно определити опис послова којим се адвокатска канцеларија бави, као и критеријуме које би адвокатски приправник требало да испуњава.

Адвокатска комора Београда ће на основу прикупљених пријава сачинити листу адвокатских канцеларија које су заинтересоване да приме приправнике ради обављања стручне или приправничке праксе, са детаљним описом послова којим се свака од адвокатских канцеларија бави и детаљним описом услова и критеријума које би адвокатски приправник требало да испуњава.

Адвокатска комора Београда ће сачињену листу доставити Правном факултету у Београду након чега ће ЕЛСА расписати званичан конкурс за обављање стручне или приправничке праксе у адвокатским канцеларијама које су се пријавиле на позив који је упутила Адвокатска комора Београда.

По спроведеном конкурсу ЕЛСА ће достави адвокатским канцеларијама списак студената који су ушли у ужи избор за обављање стручне или приправничке праксе у конкретној адвокатској канцеларији, имајући у виду достављене критеријуме – са прецизним идентификационим подацима за сваког упућеног студента.

Адвокатска канцеларија има обавезу да са свим студентима који су ушли у ужи избор обави разговор, али нема обавезу да било кога прими на обављање праксе, јер одлука о пријему као и договор око услова обављања прирпавничке праксе зависи искључиво од адвокатске канцеларије која прима студента.

                                                                            Председник

Адвокатске коморе Београда

                                                                                        Југослав Тинтор, адвокат