ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СТРАНЦИМА СМЕШТЕНИМ У ПРИХВАТИЛИШТИМА ЗА СТРАНЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СТРАНЦИМА СМЕШТЕНИМ У ПРИХВАТИЛИШТИМА ЗА СТРАНЦЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да Адвокатска комора Србије позива све заинтересоване адвокате да се пријаве ради пружања правне помоћи странцима смештеним у Прихватилиштима за странце која се налазе у:

1. Београду – Падинској скели

2. Димитровграду и

3. Пландишту

Правна помоћ првенствено се састоји у:

• Заступања у поступку азила у складу са Законом о азилу и привременој заштити;

• Жалба против одлуке о одбијању уласка у Републику Србију у смислу одредбе члана 15 став 6. Закона о странцима;

• Изјављивању жалбе против решења о враћању у смислу одредбе члана 80 став 1. Закона о странцима;

• Покретању управног спора против решења донетог у другостепеном поступку у смислу одредбе члана 80 став 4. Закона о странцима;

• Покретању управног спора против решења о отказу боравка и забрани уласка странца у Републику Србију у временском трајању изречене мере безбедности протеривања или заштитне мере удаљења странаца из земље у смислу одредбе члана 81 ст.2 Закона о странцима;

• Изјављивању жалбе против решења о одлагању принудног удаљења и решења којим се укида одлагање принудног удаљења у смислу одредбе члана 85 ст.4 Закона о странцима;

• Покретању управног спора против решења донетог у другостепеном поступку о одлагању принудног удаљења и решења којим се укида одлагање принудног удаљења у смислу одредбе члана 85 ст.8 Закона о странцима;

• Покретању управног спора против решења надлежног органа или граничне полиције о смештају лица у прихватилиште и решења о продужењу смештаја у складу са одредбом члана 90 ст.2 Закона о странцима

• Изјављивању жалбе против одлуке о ограничењу кретања одређивањем боравка у прихватилишту за странце у складу са одредбом члана 78. став 5. Закона о азилу и привременој заштити;

• Подношењу притужбе полицијским службеницима или управнику прихватилишта, односно писаног обраћања начелнику Управе граничне полиције, у складу са чланом 20. став 8. и чланом 31. Правилника о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, а у смислу члана 91. став 2. тачка 6. Закона о странцима;

• Заступању у притужбеном поступку пред Министарством унутрашњих послова у складу са члановима 234. – 243. Закона о полицији и Правилником о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова;

• Заступања у притужбеном поступку пред Заштитником грађана, у складу са Законом о заштитнику грађана;

• Заступању у свим осталим правним пословима ради заштите права и интереса странаца који бораве у прихватилиштима.

Награду за рад адвоката и трошкове сноси странац у Прихватилиштима који ангажује адвоката, а овлашћено службено лице у Прихватилишту обезбедиће странцу приступ телефону како би пре доласка адвоката у прихватилиште били уговорени услови заступања.

Потребно је да заинтересовани адвокати до 01.02.2023.године доставе Адвокатској комори Србије пријаву са подацима о броју телефона и е-маил адреси. Листа пријављених адвоката са контакт подацима биће доступна странцима који се налазе у Прихватилишту, а странци ће адвокате контактирати у складу са кућним редом у прихватилишту за странце. Адвокати ће моћи да посећују клијенте у складу са кућним редом.

За све додатне информације адвокати се могу непосредно обратити Заштитнику грађана који врши надзор над принудним удаљењем странаца.

Пријаве се подносе на e-mail Адвокатске коморе Србије: a.k.srbije@gmail.com најкасније до 01.02.2023.

У пријави навести контакт податке: име и презиме адвоката, седиште адвокатске канцеларије, адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије на чијој територији има седиште адвокатске канцеларије, контакт телефон и mail.

Листе адвоката ће се формирати према редоследу пријављивања, седишту адвокатска канцеларије и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА