АК БЕОГРАДА ЈЕ ПОНОВО УПИТИЛО ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РС

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

-Министру финансија г. Синиши Малом

Поштовани г.Мали,

Дописом од 18.03.2020.године, АК Београда се обратила Министарству финансија са захтевом да Министарство финансија предложи Влади РС конкретну меру у циљу заштите адвоката у условима ванредног стања од несразмерних пореских обавеза које не одговарају њиховим реалним приходима и усаглашавања пореског положаја адвоката у периоду ванредног стања са објективном немогућношћу да раде и зараде.

Министарство правде донело је Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања а Високи савет судства закључак којим је уређен начин функционисања правосуђа током ванредног стања. Овим препорукама је опредељено у којим поступцима судови треба да се поступају током ванредног стања и одређено да у свим другим поступцима ни судови, ни тужилаштва неће поступати.

Имајући у виду да је проглашено ванредно стање током којег се доносе мере којима се ограничавају права грађана, не само у погледу слободе кретања већ и у погледу редовног приступа суду, ограниченог рада поште и нефункционисања електронског пријема жалби и других поднесака – сматрам да постоји објективна немогућност да у оваквим ванредним условима адвокати обављају свој посао.

Чињеница да је Препорукама за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања и Закључком Високог савета судства драстично сужено поступање адвоката у преко 90% предмета, намеће закључак да је неопходно преиспитати оправданост пореског задужења адвоката током трајања ванредног стања. Како су адвокати у систему паушалног опорезивања које подразумева пореску основицу која одговара претпостављеним приходима пореског обвезника, за време ванредног стања у условима нефункционисања правосуђа – њихов претпоставњени приход не постоји.

Сматрам да порески систем мора уважити конкретне околности у којима се адвокати као порески обвезници налазе због чега предлажем да размотрите начине на који би се пореске обавезе адвоката у периоду ванредног стања могле усагласити са реалним стањем у којем немају никаквих прихода тако да би у периоду ванредног стања претпостављена основица паушалног пореза требала бити умањена за најмање 90% у односу на основицу прописану Уредбом о ближим условима паушалног опорезивања

Имајући у виду да су председник Републике и Влада РС најавили пакет мера које имају за циљ заштиту предузетника од последица ванредног стања, као и да се најављене мере огледају у различитим облицима субвенција у висини од 30.000,00 динара месечно, сматрам да и адвокатима треба бити одобрен овај облик субвенције.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА