ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АК БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 01.04.2021 – 05.06.2021.ГОДИНЕ

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА O РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
за период 01.04.2021.године – 05.06.2021.године


1. Окончани су сви судски поступци покренути у претходном периоду

У циљу консолидације јединства београдске адвокатуре постигнут је договор

-да се сви судски поступци који су покренути поводом изборних поступака у претходном периоду обуставе – повлачењем свих тужби и одрицањем од свих тужбених захтева.

Тиме је окончана једна деценија коју су обележили конфликти у адвокатури. Очекујемо да проблеме адвокатуре никада више неће решавати судови, већ Скупштина адвоката.

2.Отклоњене су све последице паралелизма у функционисању АК Београда

Управни одбор је донео одлуку да се у интересу правне сигурности грађана:

– понове поступци за упис у именик свим адвокатима и приправницима којима је издата легитимација оверена печатима АК Београда који су оглашени неважећим, као и да им се као датум уписа призна датум полагања заклетве пред адвокатом Владимиром Гајићем

– призна остварени стаж и статусне промена свим адвокатима и приправницима којима је била издата легитимација оверена печатима АК Београда који су оглашени неважећим

– признају све уплате адвоката и приправника које су извршене на рачун АК Београда код „Ерсте банке” АД, као и све готовинске уплате које су констатоване у евиденцији уплата

– признају сви трошкови констатовани у спецификацији трошкова за период током којег су предузимане активности од стране адвоката изабраних на скупу одржаном 10.06.2017.

– наложи служби рачуноводства да признате уплате и признате трошкове евидентира у пословном књиговодству и електронским евиденцијама о стања дуговања АК Београда

Тиме су коначно отклоњене све статусне и финансијске последице које је паралелизам у функционисању коморе произвео у односу на све адвокате и адвокатске приправнике.

3.АК Београда поново располаже средствима на рачуну код „Ерсте банке”

Ерсте банке донела је одлуку да омогући располагање средствима на рачуну Југославу Тинтору, председнику АК Београда и једином законском заступнику коморе.

4.Изборна скупштина АК Београда одржана је 08.05.2021.године

Дана 08.05.2021.године одржана је Изборна скупштина АК Београда на којој је 1248 адвоката Београда изабрало представнике у Скупштини и Управном одбору АК Србије. На овим, до сада најмасовнијим изборима у историји београдске адвокатуре изборни процес је спроведен у колегијелној атмосфери и уз стриктно поштовање свих изборних правила које обезбеђују пуно поуздање у веродостојност изборних резултата.

Чињеница да су на изборе изашли сви и да никаквих приговора није било говори да је адвокатуре Београда коначно изашла из зачараног круга конфронтација и да је кадра да изборни процес спроведе на начин који доликује професији.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УО АКБ