ИНФОРМАЦИЈА О НЕОВЛАШЋЕНОЈ УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Дана 22.11.2017.године на емаилове адвоката Београда стигло је „Обавештење о привременом седишту коморе“ потписано од стране адвоката Владимира Гајића који се лажно представља као председник АК Београда.

Обавештавамо адвокате да су сви печати који користи Владимир Гајић оглашени неважећим у одлуком Управног одбора 1458-12.2/2017 од 19.05.2017. која је објављена у Службеном листу града Београда број 32 od 09.06.2017. и одлуком Управног одбора 2830/2017 од 11.10.2017. која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије број 94 од 19.10.2017.

Неовлашћено коришћење печата који су поништени у складу са Законом представља кривично дело, а формирање „привременог седишта“ – поткопавање темеља на којим комора почива.

На основу пописа затеченог стања утврђено да је у периоду 10.06.2017. – 21.09.2017.године нелегалан управни одбор на челу са Владимиром Гајићем донео решења о упису у именик за 38 адвоката и 57 приправника. Последице паралелизма органа отклоњене су тако што је Управни одбор по службеној дужности поновио управне поступке и донео одлуке о упису свих колега са даном када су отпочели бављење адвокатуром – како адвокати не би трпели штетне последице.

Чињеница је да су кандидати могли бити доведени у заблуду приликом уписа, имајући у виду турбулентна дешавања у седишту коморе у периоду мај-септембар 2017. Међутим, како је рад коморе на адреси седишта већ два месеца нормализован, искључена је могућност сваке заблуде. Због тога вас обевештавамо да адвокатске и приправничке легитимације, потврде и решења о професионалном статусу, уверења о положеном адвокатском испиту које буду сачињене на меморандуму АК Београда,оверене печатима који су оглашени неважећим и потписима адвоката Владимира Гајића, Јовице Тодоровића или Уроша Тешмановића – неће моћи да се користе у правном промету и неће бити признаване у поступцима пред надлежним државним органима јер не представљају исправе издате од АК Београда на основу овлашћења из чл.65.Закона о адвокатури

Управни одбор је на седници одржаној дана 27.11.2017.године донео одлуку којом се налаже адвокатима Владимиру Гајићу, Јовици Тодоровићу и Урошу Тешмановићу да у року од 3 дана предају све примерке печата који су оглашени неважећим у седиште АК Београда, Дечанска 13, као и да престану да дезинформишу адвокате и наносе даљу штету угледу адвокатске професије.

Овим путем обавешавамо све колеге да је седиште АК Београда одређено Статутом и да прописи који уређују адвокатуру не познају могућност измештања седишта на неку привремену локацију, тако да достава писмена на адресу која није званично седиште коморе неће производити правне последице у односу на АК Београда.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О НЕОВЛАШЋЕНОЈ УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат