ИЗМЕЊЕНА ЈЕ УРЕДБА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Поштоване колеге,

АК Београда је поднела иницијативу Министарству финансија РС да се измени Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање (Сл.Гласник РС бр.94/19) јер су уочени проблеми у њеној примени који се огледају у повећању пореске обавезе адвокатима који промене седиште канцеларије на територији Града Београда.

АК Београда је због уоченог проблема препоручила адвокатима да не мењају седишта док овај проблем не буде решен.

Министарство финансија РС је доставило одговор на иницијативу у којем је наведено да сматрају оправданим предлог АК Београда за измену Уредбе – да се не сматра променом општине у смислу чл.6.ст.2.Уредбе када адвокат који има регистровано седиште на једној од општина на територији града Београда из чл.4.ст.3.Уредбе изврши промену седишта и региструје седиште на другој општини на територији града Београда из чл.4.ст.3.Уредбе.

Обавештавамо све колеге да је коначно ступила на снагу измена Уредбе у којој се у чл.6. након ст.2. додаје ст.3. који прописује да се не сматра променом општине у смислу Уредбе када обвезник изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији града Београда. Тиме је проблем отклоњен тако да од јануара 2021 више неће долазити до повећања пореске обавезе у случају промене седишта на територији Београда.

У односу на адвокате којима је због промене седишта у 2020.години повећана основица за више од 10%, у чл.6.ст.6. Измене уредбе прописано је да им се коефицијент делатности за 2021 и 2022.годину утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. Тиме је проблем ових колега у значајној мери решен јер је отклоњено плаћање обавезе у нереалној висини од 50.000,00 која би се постепено смањивала до висине обавезе коју ће сви плаћати у 2023, док би се разлика до висине обавезе у 2023.године неповратно губила. Уместо тога, колегама ће обавеза бити смањена одмах на ниво који ће сви плаћати у 2023. што ће довести до смањења њихових обавеза у просеку за 30% или у номиналном износу за око 15.000,00 РСД. Једини негативан ефекат који ће ове колеге претрпети јесте што се на њих неће применити постепено увећање од 10% годишње које је прописано у чл.6.ст.1, али је свакако штета коју трпе током 2021 и 2022. године сведена на најмању могућу меру.

Oбавештавамо све колеге да од јануара 2021.године промена седишта канцеларије више неће имати никакве негативне ефекте у правцу повећања пореске обавезе адвоката.

АК Београда

ДОПИС -ИЗМЕНА УРЕДБЕ

ИЗМЕЊЕНА УРЕДБА