ОБАВЕШТЕЊЕ АДВОКАТИМА БЕОГРАДА О НАЧИНУ РАДА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТВА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ АДВОКАТИМА БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је Министарство правде  РС донело Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.године, у којима се између осталог наводи:

1.Да се у кривичним поступцима одлажу сви главни претреси и спровођење истражних радњи ОСИМ:

-у предметима у којима је одређен притвор или се тражи одређивање притвора,

-у предметима који се воде за кривична дела из чл. 235, чл.248. и чл.249. КЗ,

-у предметима против малолетних учинилаца и предметима где је оштећени малолетно лице,

-у предметима који се односе на насиље у породици,

-у предметима у којима постоји опасност од застарелости,

-у предметима за кривична дела за које је примљен већи број кривичних пријава, а извршена су за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

2.Да се у грађанским поступцима одлажу сва рочишта и спровођење извршних радњи ОСИМ:

– грађанскоправних спорова који су по закону хитни;

– поступања по предлозима за одређивање претходних и привремених мера обезбеђења,

– одржавања рочишта у хитним поступцима из ванпарничне материје и извршне материје,

– поступање у статусним стварима,

– спровођење извршења ради издржавања,

-поступака правне и међународно – правне помоћи који се односе на легализцију исправа

-поступака стечаја и реорганизације;

-одлучивања у споровима о оспоравању или утврђивању очинства или материнства

-одлучивање у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду;

-одлучивања о забрани растурања штампе и ширења информација средствима информисања

3.Да се у прекршајним поступцима одлажу сви претреси и спровођење других радњи ОСИМ:

-у предметима против малолетних учинилаца и предметима где је оштећени малолетно лице,

-у предметима који се односе на насиље у породици,

-у предметима који се односе на јавни ред и мир,

-у предметима у којима постоји опасност од застарелости,

-у предметима за прекршаје за које је примљен већи број захтева за покретање прекршајног поступка, а извршена су за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

4.ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ надлежним судовима да у грађанским предметима у којима се рочишта одржавају у складу са овом препоруком, уваже писану молбу за одлагање рочишта коју поднесе пуномоћник-адвокат, који је старији од 60 година, има хроничне здравствене проблеме или има дете млађе од 12 година. Уз молбу за одлагање рочишта подноси се писмени доказ о неком од напред наведених разлога спречености, као и писмена сагласност властодавца да се рочиште одложи (која не мора бити оверена).

 У прилогу се можете упознати са Препоруком Министарства правдеод 17.03.2020.године

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ОБАВЕШТЕЊЕ АДВОКАТИМА БЕОГРАДА

ПРЕПОРУКЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ