ПРЕПОРУКА АДВОКАТИМА БЕОГРАДА

ПРЕПОРУКА АДВОКАТИМА БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

Министарство правде РС је донело Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања бр.112-01-557/2020-05од 17.03.2020.године, којим је уређен начин функционисања правосуђа у условима ванредног стања. У овим препорукама су набројани поступци у којима се поступа и одређено да се у свим другим поступцима одлажу сва суђења

АК Беогрaда препоручује свим адвокатима да за време ванредног стања максимално редукују све своје активности, како би умањили ризик од преношења вируса „COVID – 19“. У циљу избегавања ситуација у којим се адвокати доводе у позицију да бирају између заштите права и интереса грађана на једној страни и заштите здравља и живота грађана на другој страни, АК Београда препоручује свим адвокатима који желе да избегну ризик који подразумева улазак у зграду суда – да поступе на један од следећих начина:

1. Министарство правде је препоручило свим судовима да у грађанским предметима у којима се рочишта одржавају у складу са препоруком, уваже писану молбу за одлагање рочишта коју поднесе адвокат старији од 60 година, адвокат који има хроничне здравствене проблеме или адвокат који има дете млађе од 12 година. Уз молбу за одлагање подноси се писмени доказ о неком од напред наведених разлога, као и писмена сагласност властодавца да се рочиште одложи (која не мора бити оверена и коју адвокат може прибавити и маилом)

2.АК Београда обавештава адвокате да сваки адвокат који има било какве здравствене проблеме може поднети адвокатској комори путем емаила – захтев за доношење решења о привременој спречености за рад услед болести или других здравствених разлога у смислу  чл.39.ст.1.тач.1.Закона о адвокатури.Уз захтев је потребно доставити извештај о привременој спречености за рад или другу медицинску документацију.

3.АК Београда обавештава адвокате да сваки адвокат који не жели да се излаже ризику по сопствено здравље у условима ванредног стања – независно од тога да ли спада у неку од тзв. „ризичних група“, може поднети адвокатској комори путем емаила – захтев за доношење решења о привременој спречености за рад и у захтеву навести  да није спреман да се бави адвокатуром у условима изложености ризику од вируса „COVID-19“. На основу поднетог захтева адвокатска комора ће доносити решења о привременом престанку бављења адвокатуром из „других оправданих разлога“ док ти разлози трају, у смислу чл.39.ст.1.тач.1. Закона о адвокатури.

На основу решење о привременом престанку права на бављење адвокатуром, адвокат може правдати своје неприступање у суд током трајања ванредног стања.

4.АК Београда обавештава адвокате да сваки адвокат који не жели да се излаже ризику по сопствено здравље у условима ванредног стања може поднети адвокатској комори путем емаила – обавештење о коришћењу годишњег одмора на основу којег ће му адвокатска комора издати потврду о коришћењу годишњег одмора, ради правдања неприступања у суд током трајања ванредног стања.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ПРЕПОРУКА АДВОКАТИМА БЕОГРАДА