ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У циљу заштите права грађана и отклања ња будућих штетних последица у огромном броју случајева у којим ће бити угрожена права грађана – у случају достављања одлука против којих се могу изјавити правни лекови у преклизивним роковима, АК Београда је 18.03.2020.године упутила допис да Влада РС као једну од мера ванредног стања донесе и Уредбу да рокови почињу да теку по престанку ванредног стања.

Дана 20.03.2020.године Влада РС је донела Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања, о чему смо Вас информисали, уз напомену да АК Београда очекује да ће и Министарство за државну управу и локалну самоуправу предложити Влади РС да престану да теку рокови у управним поступцима.

            Овим путем Вас обавештавамо да је Влада РС донела Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања 05 број 110-2803/2020 од 24.03.2020.године којом је прописано:

1.Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и организацијама покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења, за време ванредног стања у РС    НЕ МОГУ СНОСИТИ ПОСЛЕДИЦЕ ЗБОГ НЕПОСТУПАЊА У РОКОВИМА прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни поступак или посебни управни поступци

2.Достављање писмена у управном поступку и радње обавештавања, од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити, а које су извршене током ванредног стања, СМАТРАЋЕ СЕ извршеним кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања.

3.Рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управних радњи, окончање управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима, СМАТРАЋЕ СЕ истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања.

4.Прописани рокови за изјављивање правног средства против усменог решења надлежног државног органа донетог у примени хитних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 током ванредног стања, те за подношење захтева за достављање писменог отправка тог решења, почињу да теку од престанка ванредног стања.

Овим се обезбеђује да због ограничења уставних права у условима ванредног стања, грађани не буду трајно лишени остварења права која су предмет управних поступака, само из разлога што је истекао преклузиван рок у којем се објективно није могло поступити у условима које ванредно стање подразумева.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ УРЕДБЕ ВЛАДЕ РС НА ОСНОВУ КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА ТЕКУ РОКОВИ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА