ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ НАЧИНА РАДА СУДОВА У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ НАЧИНА РАДА СУДОВА У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМA

Обавештавамо адвокате да су због неједнаког поступања судова, Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања бр.112-01-557/2020-05 од 17.03.2020. измењене Закључком Високог савета судства бр.119-05-132/2020-01 од 18.03.2020, који има значај обавезујућег упутства са којим се судови морају ускладити. Због тога препоручујемо адвокатима да се руководе Закључком Високог савета судства, којим је поступање судова у грађанским предметима значајно редуковано у односу на Препоруке Министарства правде.

У току трајања ванредног стања сва суђења се одлажу без потребе адвоката да долазе у суд.

1.У кривичној материји судиће се само у предметима:

-у којим је одређен притвор или се тражи одређивање притвора,

-који се воде за кривична дела из чл. 235, чл.248. и чл.249. КЗ,

-против малолетних учинилаца кривичних дела одн. где је оштећени малолетно лице у вези кривичних дела против полне слободе из главе XVIII КЗ

-који се односе на насиље у породици,

-у којим постоји опасност од застарелости,

-за кривична дела извршена за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

2.У грађанској материји судиће се само у предметима:

-у којим треба одлучити о привременој мери (одређивању, продужењу или укидању)

-у којим се одлучује о мерама заштите од насиља у породици

-у којим се одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања

-у којим се одлучује у задржавању у здравственој установи која обавља делатност у области неуропсихијатрије, као и

-извршења извршних исправа у вези са породичним односима

3.У прекршајној материји судиће се само:

-у предметима против малолетних учинилаца и предметима где је оштећени малолетно лице, -у предметима који се односе на насиље у породици,

-у предметима који се односе на јавни ред и мир,

-у предметима у којима постоји опасност од застарелости,

-у предметима за прекршаје за које је примљен већи број захтева за покретање прекршајног поступка, а извршена су за време ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

4.ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ надлежним судовима да у грађанским предметима у којима се рочишта одржавају, уваже писану молбу за одлагање рочишта коју поднесе адвокат, који је старији од 60 година, има хроничне здравствене проблеме или има дете млађе од 12 година. Уз молбу за одлагање рочишта подноси се писмени доказ о неком од разлога спречености, као и писмена сагласност властодавца да се рочиште одложи (која не мора бити оверена и која се може прибавити путем емаила). Молба за одлагање рочишта може се поднети суду и путем емаила

У прилогу се можете упознати са Закључком Високог савета судства бр.119-05-132/2020-01 од 18.03.2020.године

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

  Југослав Тинтор, адвокaт

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ НАЧИНА РАДА СУДОВА У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМA

ЗАКЉУЧАК – ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА