УО АК БЕОГРАДА ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ НОВЧАНА ПОМОЋ СВИМ АДВОКАТИМА КОЈИ СУ УПИСАНИ У ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ И МЛАЂИ ОД 33 ГОДИНЕ

Дана 15.03.2020.године у Србији је проглашено ванредно стање у којем је функционисање правосуђа потпуно редуковано, због чега су адвокати материјално угрожени – без могућности да у ванредним околностима редовно обављају своју професионалну делатност и да остварују приходе.

Дана 18.03.2020.год. АК Београда је упутила допис Министарству финансија са захтевом за преиспитивање оправданости пореског задужења адвоката за време ванредног стања. Уредбом Владе од 10.04.2020.године одложено је доспеће свих пореза и доприноса који се односе на период ванредног стања до 04.01.2021.године и одложено је плаћање обавеза свим адвокатима тако што се репрограмирају на 24 рате које ће адвокати плаћати у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2022.године када стање буде нормализовано, што их растерећује притиска од доспећа и плаћања ових обавеза.

Дана 31.03.2020.год. АК Београда је упутила допис Министарству финансија, са захтевом да пакет економских мера за заштиту предузетника од последица ванредног стања који укључује и субвенције у износу од 30.000,00 динара месечно буде одобрен и свим адвокатима – независно од тога да ли су у систему паушалног опорезивања, систему пословних књига или у систему ПДВ-а. Уредба Владе од 10.04.2020.године предвиђа да ће и адвокати добити од државе директна давања у периоду од три месеца током којег нису у могућности да раде, тако да неки од њих могу овај износ искористити за текуће потребе, а неки за плаћање обавеза пореза и обавезног осигурања.

Поставља се питање да ли поред ових погодности за адвокате – које ће обезбедити држава, АК Београда треба да предузме додатне мере у циљу заштите појединих угрожених група адвоката Управни одбор сматра да је један од задатака АК Београда да у складу са својим могућностима предузима одговарајуће мере у циљу зашптите материјалног положаја адвоката, као и да приликом доношења одлука о пружању новчане помоћи не сме да поступа арбитрерно и волунтаристички тј. од случаја до случаја, већ је неопходно донети одлуку са општим нормама и јасним критеријумима на основу којих право на новчану помоћ од коморе може остварити сваки адвокат Београда који испуњава прописане услове – уколико поднесе захтев.

Управни одбор је као најугроженију групу адвоката препознао младе адвокате и донео одлуку да АК Београда исплати једнократну новчану помоћ у висини од 30.000,00 динара свим адвокатима Београда који испуњавају два кумулативна услова: 1) да су уписани у последње 3 године – адвокати уписани у периоду од 15.04.2017. до 15.04.2020.године 2) да су млађи од 33 године – адвокати рођени после 01.01.1987.године.

Опште је познато да је почетни период бављења адвокатуром по правилу најтежи, јер да би се дошло до броја клијената који обезбеђују стабилност прихода нужних за егзистенцију потребно је извесно време. То време варира у зависности од много околности али је свакако прве три године најтеже. Управни одбор је као најугроженију групу препознао младе којима је адвокатура животни позив, што значи је реч о колегама који су и млади у адвокатури и млади по годинама старости. Адвокати које испуњавају ова два кумулативна услова објективно нису имали времена да се пре адвокатуре озбиљније баве било којим другим занимањем, па самим тим нису имали прилике ни да пре адвокатуре обезбеде било какву резерву материјалних средстава коју би могли искористити у оваквим ванредним околностима, а током бављења адвокатуром у трајању од три године нису били у могућности да стекну довољан број клијената како би себи обезбедили стабилне приходе неопходне за егзистенцију у непредвидивим околностима као што је наступање ванредног стања.

Реално је очекивати да би у случају изостанка помоћи коморе, један број колега одустао од адвокатуре или би у циљу опстанка у адвокатури довели себе у однос зависности у оквиру неке адвокатске канцеларије – чиме би компримитовали своју самосталност и независност. Добијена помоћ ојачаће осећај солидарности код адвоката који помоћ добију, тако да ће у некој будућој ситуацији бити спремени да помогну другим колегама, ако то из неког разлога буде било потребно.

Износ једнократне новчане помоћи од 30.000,00 динара ће бити исплаћен без одлагања како би колеге могле преживети у временском периоду до исплате помоћи од стране Владе РС, која се реално може очекивати тек у другој половини маја 2020.године. Овај износ колеге могу искористити за егзистенцију или за покриће трошкова пореза и доприноса обавезног осигурања током периода у којем не остварују приходе. Најзначајније је да помоћ коморе буде правовремена.

Сваки адвокат који испуњава два кумулативна услова и жели да оствари право на новчану помоћ мора поднети писани захтев поштом или емаилом на office@akb.org.rs. Рок за подношење захтева је 30 дана што значи да се захтев може поднети у периоду 15.04.2020. – 15.05.2020.године, након којег датума захтев више није могуће поднети јер је прописани рок од 30 дана преклузиван. Наиме, сврха једнократне новчане помоћи је да послужи адвокату да преживи период у којем му је због ванредног стања онемогућено да се бави адвокатуром, а не да надокнађује изгубљену добит коју је претрпео у условима ванредног стања, јер су изгубљену добит претрпели сви адвокати.

Позивамо адвокате Београда који испуњавају напред наведена два кумулативна услова да у периоду 15.04.2020. – 15.05.2020.године поднесу захтев АК Београда за једнократну новану помоћ, како би им износ од 30.000,00 РСД био исплаћен без одлагања на њихов текући рачун који је потребно да наведу у захтеву. Имајући у виду да датум уписа у именик адвоката и датум рођења представљају податке којима АК Београда располаже, уз захтев није потребно достављати писане документе којима се доказује испуњеност услова.

Довољно је поднети захтев комори за остваривање права на једнократну новчану помоћ и у захтеву навести име, седиште, број легитимације, број мобилног телефона и број текућег рачуна.

Управни одбор је разматрао и могућност помоћи другим угроженим групама адвоката, пре свега колегема старијим од 65 година којима је током ванредног стања забрањено да напуштају станове па самим тим и да раде, али је имајући у виду чињеницу да ова група адвоката остварује право на старосну пензију – нашао да располажу месечним приходом који обезбеђује егзистенцију, а што је једини циљ једнократне помоћи која се одобрава младим адвокатима, као најугроженијим. Управни одбор је разматрао и могућност отписа чланарине за период ванредног стања свим адвокатима, али је закључио да оваква мера не би представљала стварну помоћ ником, па је донео одлуку о помоћи у висини којом се може остварити конкретан ефекат у ситуацији када колеге већ месец дана не раде, а очекује се да ће прва директна давања од државе почети да се исплаћују тек за месец дана, тако да им износ једнократне помоћи може послужити за живот у међупериоду.

Имајући у виду да ће сви остали адвокати – који не спадају ни у једну од угрожених група остварити и право на фискалне погодности и право на директна давања из буџета РС, сматрамо да ова одлука – да се допунски новчано помогне свим младим адвокатима – који су и најугроженији, представља нужну и разумну меру помоћи адвокатске коморе у условима ванредног стања.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ОБАВЕШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ МЛАДИМ АДВОКАТИМА