УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА ВЛАДЕ РС

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА ВЛАДЕ РС

Влада РС је донела Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору 05.бр.53-3119/2020 од 10.04.2020.године.

Ова уредба односи се на све адвокатенезависно од тога да ли су у систему паушалног опорезивања, систему вођења пословних књига или у систему ПДВ-а. Уредба се односи на све адвокате који су били активни на дан 15.03.2020.године (нису користили право на привремени престанак бављења адвокатуром на дан 15.03.2020), као и на све адвокате који су поднели захтев и добили решење о привременом престанку права на бављење адвокатуром након 15.03.2020.године.Међутим, Уредба се не односи на адвокате који су остварили право на пензију.

На основу Уредбе адвокати имају право на одлагање доспелости за плаћање аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатноси за март, април и мај 2020.године – до 04.01.2021.године, право на одлагање плаћања свих ових обавеза на 24 месечне рате почев од 04.01.2021.године – без обрачуна камате, као и право на директна новчана давања из буџета у висини минималне нето зараде за март, април и мај 2020.год.

Овим путем обавештавамо адвокате о начину на који остварују права из Уредбе:

1.Адвокати који немају запослене остварују права на фискалне погодности и на директна новчана давања без посебног пријављивања – на основу базе података о адвокатима и њиховим пословним рачунима којом располаже Пореска управа.

2.Препоручујемо адвокатима који су у протеклом периоду мењали банке и бројеве текућих пословних рачуна да најкасније до 25.04.2020.год. путем апликације Е-ПОРЕЗИ приступе свом Е-сандучету у делу где су пореске пријаве, попуне пореску пријаву „ИПБ“ и у њој наведу банку преко које желе да приме новац. јер се овим путем предупређују све несагласности у податацима о текућем рачуну које је Пореска управа преузела од НБС.

3.Адвокати који имају пословне текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније до 25.04.2020.године путем апликације Е-ПОРЕЗИ приступе свом Е-сандучету у делу где су пореске пријаве, попуне пореску пријаву „ИПБ“ и у њој наведу податак о називу банке преко које желе да приме новац, што је предуслов за остваривање права на основу Уредбе.

4.Адвокати који имају запослене и адвокати који исплаћују личну зараду дужни су да у пријаву ППП – ПД коју подносе за запослене односно за себе – упишу као датум плаћања 04.01.2020.године и да пријаве поднесу електронским путем најкасније до 30.04.2020.год.

5.Адвокати који имају запослене и адвокати који исплаћују личну зараду могу остварити право по основу Уредбе у зависности од тога када су први пут доставили пријаву ППП-ПД и то: за сва три месеца – ако су први пут доставили пријаву до краја априла 2020.године; за два месеца – ако су први пут доставили пријаву до краја маја 2020.године и за један месец – ако су први пут доставили пријаву до краја јуна 2020. године

6.Подношењем пријава адвокати се пријављују за цео пакет мера прописаних Уредбом.

7.Адвокати који немају квалификован електронски потпис имају могућност да попуне образац „ПЕП“ (пуномоћје) који се налази на сајту Пореске управе и њиме овласте неког ко има квалификовани електронски потпис да у њихово име подноси пореске пријаве и да у њихово име поднесе пријаву „ИБП“ преко Е-писарнице Пореске управе.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА ВЛАДЕ РС