ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

У складу са одредбом чл.6 Правилника о адвокатском испиту обавештавамо све заинтересоване кандидате да пријаве за полагање адвокатског испита у ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. године могу поднети Адвокатској комори Београду до уторка 15.05.2023. године. Информације о термину адвокатског испита и распореду полагања пријављених кандидата у јунском испитном року 2023. године биће истакнуте на интернет страници Адвокатске коморе Београда  https://akbgd.org.rs/advokatski-ispit/ најкасније до петка 19.05.2023. године. Адвокатски испит пред испитном комисијом Адвокатске коморе Београда одржава се у ул.Дечанска бр.13 Београд, у Сали за састанке Адвокатске коморе Београда и Адвокатске коморе Србије која се налази на међуспрату између првог и другог спрата. Документа неопходна за пријаву адвокатског испита : –захтев за пријаву адвокатског испита (формa пријаве доступна на сајту) –оверена фотокопија дипломе правног факултета / уверења о дипломирању на правном факултету (не старије од 3 месеца) -оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца) -фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип – доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, а за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда ( 200- 2359850101862-45 ) НАПОМЕНА: *Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОKАТУРИ су : 1. Устав Републике Србје („Службени гласник РС“ 98/2006); 2. Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС ) 3. Нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018) 4. Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) 5. Универзална декларација Уједињених нација о људским правима; 6. Kонвенција за заштиту људских права и основних слобода ( Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори ) ; 7. Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима „Службени лист СФРЈ“ 7/1971 ) ; 8. Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаних у Хавани од 27.08. до 07.09.1990.године; *Правни извори за питања из испитне области ЕТИKЕ АДВОKАТА су : 1. Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 и 159/2020-одлука УС ) 2. Kодекс професиналне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној седници Савета адвокатских комора Европске уније (ЦЦБЕ) 28.10.1998.г. а допуњен на пленарним седницама одржаним 28.10.1998.г. 06.10.2002.г. и 19.05.2006.г.; 3. Препорука Kомитета министара Савета Европе од 25.10.2000.г. (2000) 21, под називом „Слобода . обављања адвокатске професије“; 4. Међународна конвенција о заштити права одбране, донета и депонована у Адвокатској комори Париза 26.06.1987.г. којој је Савез републичких и покрајинских адвокатских комора Југославије, као правни претходник Адвокатске коморе Србије, приступио у Новом Саду 25.03.1995.г.; 5. Принципи понашања у адвокатури усвојени 28.05.2011.г. од стране Међународне адвокатске коморе ( ИБА) ; *Правни извори за питања из области АДВОKАТСKА ТАРИФА су : 1. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 ); 2. Kодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ; Правни извори за припрему адвокатског испита објављени су на сајту Адвокатске коморе Београда https://akbgd.org.rs/advokatski-ispit/ ПРЕДСЕДНИK KОМИСИЈЕ ЗА АДВОKАТСKИ ИСПИТ АДВОKАТСKЕ KОМОРЕ БЕОГРАДА