LEON GROUP

Из уговора о физичко техничком обезбеђењу од 01.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 1 уговора о пружању услуга обезбеђења од 14.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 2 уговора о физичко-техничком обезбеђењу бр.2448/17 од 14.09.2017. (потписао Владимир Гајић), фактуре br.1/17 од 21.06.2017, 2/17 од 03.07.2017, 3/17 од 14.08.2017 i 4/17 од 22.09.2017 и 5/17 од 25.09.2017 произилази да су Небојша Авлијаш и Владимир Гајић закључили уговор и анексе (у прилогу) на основу којих је АКБ на име услуге физичког обезбеђења за период 23.05.2017 – 25.09.2017 (за 4 месеца) дужна да плати „LEON SEC. GROUP“ доо укупно 6.090.000,00 динара.

Прилог:

Анекс бр. 2 Уговора о физичко – техничком обезбеђењу
Меница
Менично писмо – овлашћење
Одлука УО АКБ од 09.05.2017.
Рачуни Leon Sec Group 1-4
Уговор о физичко – техничком обезбеђењу
Вансудско поравњање