Daily Archives: October 12, 2017

ОДЛУКЕ УО АК БЕОГРАДА

Из одлука Управног одбора донетих 2014.године (одлуке у прилогу) произилази да су ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА САМИ СЕБИ ОДОБРИЛИ ТРОШАК ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТРОШАК УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ПО ИСПОСТАВЉЕНИМ РАЧУНИМА, КОЈЕ СУ НАПЛАЋИВАЛИ ИЗ СРЕДСТАВА КОМОРЕ. Посебно забрињавају одлуке којима је ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА, али је зато ОРГАНИЗОВАН КОКТЕЛ ПОВОДОМ СУСРЕТА УПРАВНОГ ОДБОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РОТАРИ КЛУБА У ПРОСТОРИЈАМА КОМОРЕ И О ТРОШКУ КОМОРЕ (одлуке у прилогу)

SOKO GROUP

Из уговора о техничком обезбеђењу од 12.05.2017 (потписао Слободан Шошкић), рачуна 779 од 12.05.2017, рачуна 781 од 23.05.2017, готовинског рачуна 782/17 од 26.05.2017 ( у прилогу) и извештаја о промету на рачуну код Банке Поштанске штедионице произилази да је АКБ на име услуге физичког обезбеђења за период 12.05.2017–26.05.2017 (за 15 дана) „СОКО ГРОУП“ доо исплаћено са рачуна АКБ укупно 1.669.680,00 динара.
Одлуком УО АКБ бр.1589-1-4/2017 од 09.05.2017 (у прилогу) одобрава се ангажовање обезбеђења 24 сата дневно и сви трошкови обезбеђења, при чему је поверено Марку Ницовићу да се стара о реализацији одлуке, што значи да је он одговоран за висину уговорене накнаде од 1.000,00 еура дневно.

LEON GROUP

Из уговора о физичко техничком обезбеђењу од 01.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 1 уговора о пружању услуга обезбеђења од 14.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 2 уговора о физичко-техничком обезбеђењу бр.2448/17 од 14.09.2017. (потписао Владимир Гајић), фактуре br.1/17 од 21.06.2017, 2/17 од 03.07.2017, 3/17 од 14.08.2017 i 4/17 од 22.09.2017 и 5/17 од 25.09.2017 произилази да су Небојша Авлијаш и Владимир Гајић закључили уговор и анексе (у прилогу) на основу којих је АКБ на име услуге физичког обезбеђења за период 23.05.2017 – 25.09.2017 (за 4 месеца) дужна да плати „LEON SEC. GROUP“ доо укупно 6.090.000,00 динара.

AKTIV 8

АК Београда је са „АКТИВ 8“ доо закључила два уговора: уговор о пружању услуга „IT“ бр.4783/16 од 25.10.2016 i уговор о пружању услуга „CLOUD HOSTING“ бр.4782/16 од 25.10.2016. (у прилогу) по основу којих је месечно исплаћиван паушалан износ од 500 ЕУРА (одржавање рачунара), паушалан износ од 675 ЕУРА (закуп ресурса са администрацијом сервера на месечном нивоу) и 15 ЕУРА / 1 сат при чему је месечни збир сати износио у просеку око 30 сати што значи додатних 450 ЕУРА (одржавање именика адвоката). Када се на наведене цене дода ПДВ добија се укупан износ месечне уговорне обавезе према „АКТИВ 8“ од око 240.000,00 динара. Уговори су закључени уочи заказаних избора у АК Београда и то на период од 4 године – до 31.12.2020.године, са штетном уговорном клаузулом да у случају једностраног раскида, наручилац (АК Београда) има обавезу да плати целокупан преостали период трајања уговора (као уговорна казна) – иако предметне услуге не би биле уопште пружене. Реч је о укупном износу од око 80.000 ЕУРА на штету средстава адвоката Београда.

GENERALI

Бивше руководство је након преузимања дужности 2014. једнострано раскинуло уговор о колективном осигурању са Генерали осигурањем и закључило уговор о колективном осигурању са ДДОР Нови Сад , што је резултирало покретањем судског поступка за накнаду штете који је окончан пресудом Привредног суда у Београду П.7736/2014 од 01.02.2016. (у прилогу) којом је АК Београда обавезана да Генерали осигурању исплати новчани износ од 107.994,61 ЕУРА са затезном каматом почев од 25.05.2014 до исплате, као и новчани износ од 536.508,00 динара на име трошкова парничног поступка. Ово је резултат нечије одлуке да ризикује покретање судског спора и погрешне процене да ће у судском спору успети, што се није догодило, већ је услед оваквог неодговорног поступања АК Београда претрпела штету у износу од око 15.000.000,00 динара.

ARHIVA

Potrebna vam je pomoć