ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОДБИЈЕНА ЈЕ ТУЖБА ЗА ПОНИШТАЈ СТАТУТА АК БЕОГРАДА

Решењем Апелационог суда у Београду Гж.6630/20 од 29.10.2002.године одбачена је као недозвоњена жалба тужене изјављена дана 21.08.2020.године и потврђена пресуда Првог основног суда у Београду П.14998/18 од 13.03.2020.године, којом је одбијен тужбени захтев тужилаца Небојше Авлијаша, Марка Ницовића и Владимира Шошкића против тужене Адвокатске коморе Београда, којим су тужиоци тражили да се поништи Статут АК Београда број 2149/18 од 12.05.2018.године објавњен у „Службеном листу Града Београда” бр.37/18 од 22.05.2020.године.

У одлуци Првог основног суда у Београду се наводи “Међу парничним странкама је спорно да ли је Статут АК Београда донет на седници Скупштине АКБ дана 12.05.2018.године објавњен у „Службеном листу Града Београда” бр.37/18 од 22.05.2020.године, који је ступи на снагу 30.05.2018.године – донет од стране неовлашћеног лица како тврде тужиоци и како тврди тужена заступана од стране Владимира М. Гајића – председника АК Београда (признао тужбени захтев у целости) или од стране легитимних лица како тврди тужена, заступана од стране Југослава Тинтора – председника Коморе”

“С обзиром на правноснажну пресуду Вишег суда у Београду П1.115/2017 од 13.06.2018.године, а сходно којој произилази да су на Изборној скупштини одржаној дана 13.05.2017.године сви органи АК Београда изабрани на законит начин, то је по налажењу суда и седница Скупштине АК Београда на којој је усвојен спорни Статут АК Београда заказана од стране овлашћеног лица. С обзиром на предмет овог тужбеног захтева којим се тражи поништај Статута АК Београда број 2149/18 од 12.05.2018.године „Службени листу Града Београда” бр.37/18 од 22.05.2020.године., те околност да је правноснажном пресудом Вишег суда у Београду П1.115/2017 од 13.06.2018.године утврђено да су сви органи АК Београда законито и легитимно изабрани на скупштини те Коморе одржаној дана 13.05.2017.године, да је тужена АК Београда на седници Скупштине одржане дана 12.05.2018.године усвојила нови Статут који је рпедмет овог спора то је тужбени захтев тужилаца неоснован, те је одлучио као у ставу првом изреке пресуде. У складу са одредбом чл.148.ст.1.Статута Управни одбор тужене је дана 06.09.2018.године донео одлуку о сазивању изборне скупштине АК Београда за 04.11.2018.године а на којој је поново изабран Југослав Тинтор за председника Коморе”

У одлуци Апелационог суда наводи се „Имајући увиду да је пресудом Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 23.05.2019.године одбијен тужбени захтев којим је тражено да се пониште све изворне радње предузете у вези избора у АК Београда одржаних 13.05.2017.године на којима је адвокат Југослав Тинтор изабран за председника АК Београда, следи да је у време доношења ожалбене пресуде дана 13.03.2020.године легитимни председник тужене био адвокат Југослав Тинтор. То значи да права и интересе тужене у овој правној ствари заступа адвокат Југослав Тинтор одн. адвокат ког председник АКБ овласти. Стога је према оцени овог суда као другостепеног, жалба која је изјављена у име АК Београда од стране Владимира Гајића који се приликом изјављивања жалбе легитимисао као председник исте, изјављена од стране неовлашћеног лица, због чега је одбачена као недозвољена”.

Tиме је правоснажном судском пресудом стављена тачка на питање легалитета Статута АКБ.

У прилогу се можете упознати са првостепеном и другостепеном одлуком суда у овом спору.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат


ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОДБИЈЕНА ТУЖБА ЗА ПОНИШТАЈ СТАТУТА АК БЕОГРАДА
ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА – ПРВИ ДЕО
ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА – ДРУГИ ДЕО
ДРУГОСТЕПЕНА ПРЕСУДА