Daily Archives: December 11, 2020

УПРАВНИ ОДБОР AK BEOGRADA JE ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СЕ СВИ ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОБЈАВЉУЈУ

Управни одбор АКБ је на седници одржаној 07.12.2020.године донео одлуку да се сви записници са седница Управног одбора АКБ објављују на веб сајту АК Београда након анонимизације података у складу са Законом о заштити података о личности. Ова одлука представља значајан искорак у правцу боље информисаности адвоката и веће транспарентности у раду органа коморе, јер

ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОДБИЈЕНА ЈЕ ТУЖБА ЗА ПОНИШТАЈ СТАТУТА АК БЕОГРАДА

Решењем Апелационог суда у Београду Гж.6630/20 од 29.10.2002.године одбачена је као недозвоњена жалба тужене изјављена дана 21.08.2020.године и потврђена пресуда Првог основног суда у Београду П.14998/18 од 13.03.2020.године, којом је одбијен тужбени захтев тужилаца Небојше Авлијаша, Марка Ницовића и Владимира Шошкића против тужене Адвокатске коморе Београда, којим су тужиоци тражили да се поништи Статут АК

СТАВ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНИХ УСТАВНИХ ПРОМЕНА

Циљ измене Устава у делу који се односи на правосуђе јесте успостављање система у којем ће све судије и јавне тужиоце бирати и разрешавати једно тело од десет људи. Имајући у виду чињенице да у Србији не постоје јасни и упоредиви критеријуми за избор и каријерно напредовање носилаца правосудних функција и да се у оквиру

УСТАВНИ СУД JE ОДБАЦИО ИНИЦИЈАТИВУ КОЈОМ СЕ ОСПОРАВА ЧЛ.39 СТАТУТА АК БEOГРАДА

Уставни суд донео је закључак Уо.220/2019 од 24.11.2020.године којом је одбацио иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости одредби чл.39.Статута АК Београда (Службени лист града Београда бр.37/18) Поднетом иницијативом адвоката Чедомира Кокановића оспораван је чл.39.Статута којим су прописани услови за кандидовање на изборима за носиоце функција и чланове органа АК Београда и то: услов

ВРХОВНИ СУД ОДБИО ЈЕ СВЕ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ ВИШЕГ СУДА П1.115/17 ОД 13.06.2018.ГОДИНЕ

Решењем Врховног касационог суда Рев.5601/19 од 24.09.2020. одбачене су као недозвољене и одбијене као неосноване све ревизије које су изјављене против пресуде Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 23.05.2019.године којом је у целости потврђена пресуда Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године Првостепеном пресудом одбијени су као неосновани сви тужбени захтеви за поништај избора у

УСТАВНИ СУД УСВОЈИО ЈЕ ИНИЦИЈАТИВУ АК БЕОГРАДА КОЈОМ СЕ ОСПОРАВА ЧЛ.262.ЗКП

Уставни суд донео је решење Уз.134/2019 од 08.12.2020.године којим се покреће поступак за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе чл.262.ст.2.Законика о кривичном поступку (Службени Гласник РС бр.72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19) у делу који гласи: „Подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у

ARHIVA

Potrebna vam je pomoć